MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  ระบบสมองกลฝังตัว

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    ระบบสมองกลฝังตัว Embedded System คือระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งๆ มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกๆวงการ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำบ้าน เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกมส์ ฯลฯ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันมากจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น ประเทศไทยให้ความสนใจ มีการจัดตั้งสมาคมสมองกลฝังตัวไทย และมีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องนี้ มาตั้งแต่ปี 2547

   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทำการศึกษาวิจัย Embedded Technology มีผลงานต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างน้ำ / อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ / การพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ / อุปกรณ์การเข้าออกสำนักงาน  /  รถสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทย ฯลฯ และให้ความสำคัญ ดำเนินการบริหารจัดการเป็นโปรแกรมวิจัยกลยุทธ์ ในช่วงปีงบประมาณ 2550-2554 ชื่อว่า โปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว Embedded System โดยมีแผนงานดำเนินการประมาณ 25 โครงการ

   ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโลยี STKS จึงรวบรวมผลงานวิจัยเรื่องสมองกลฝังนี้ ทั้งเอกสารการวิจัยและเอกสารสิทธิบัตร จากแหล่งข้อมูลออนไลน์นานาชาติ และทำการวิเคราะห์แบบเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้ติดตาม เท่าทัน กับนานาชาติ

     

    บทคัดย่อ

    รวบรวมเอกสารสิทธิบัตรและเอกสารผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว Embedded Technology จากแหล่งความรู้วิชาการแบบบริการออนไลน์ที่สำคัญ รวม 5 แหล่งคือ  Delphion Patent / Espacenet EP Patent / IEEEXplore / ISI:Web of Science และ Elsevier Scopus และทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวม ผลการสืบค้น+วิเคราะห์ มีความแตกต่างกันบ้างเนื่องจาก ฐานข้อมูลแต่ละแหล่งมีระบบดัชนีแตกต่างกัน  สรุปเอกสารสิทธิบัตรพบว่าบริษัทผู้นำ การขอยื่นจด/ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ บริษัท IBM/Samsung /Microsoft / Cannon / LG Electronic เป็นต้น  มีจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอ/ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2000 (20เรื่อง ) - ปี 2008 ( 100 เรื่อง ) จัดอยู่ในหมวดหมู่ IPC Class G06F ( 156 เรื่อง )

    ส่วนเอกสารงานวิจัยตีพิมพ์จาก 3 แหล่ง ผลการวิเคราะห์ ใกล้เคียงกัน มีจำนวนบทความวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี 2004 พบเป็นบทความวิจัย ในหมวดหมู่ ( ตามระบบของ ISI ) เรื่อง Instruments+Instrumentation สูงสุด  โดยมีประเทศผู้นำการวิจัยคือ สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี / ฝรั่งเศล / อิตาลีและ สเปน    

    IPC Classification : G06-Computing; Calculating; Counting; G06F-Electric Digital Data Processing
    คำสำคัญ : ระบบสมองกลฝังตัว / embedded system

    รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) :
    ระบบสมองกลฝังตัว
    Patent Map / Knowledge map :  ระบบสมองกลฝังตัว, embedded system
    สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่4/2552 - 31 มกราคม 2552
    เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
    ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    รายละเอียดเพิ่มเติม
    PDF Download

     

     


        

    Items details

    • Hits: 12806 clicks
    • Average hits: 164.2 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 8
    น้อยมากที่สุด