MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

สวทช

​4 กรกฏาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ...
Saturday, 04 July 2015
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต ...
Monday, 29 June 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ...
Monday, 29 June 2015
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็น องค์กรของรัฐภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ...
Monday, 29 June 2015
... ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่           ...
Saturday, 27 June 2015
การสัมมนาเทคโนโลยี ERP for Executives: กลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนและสินค้าคงคลัง
Saturday, 27 June 2015
...           หมายเหตุ:         สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ...
Saturday, 27 June 2015
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ ...
Saturday, 27 June 2015
...  FB : สวทช.-NSTDA  ...
Friday, 26 June 2015
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เห็นความสำคัญของนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะสามารถลดความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ ...
Thursday, 25 June 2015
  ขึ้นทะเบียน SME กับ สสว. รับสิทธิประโยชน์พิเศษตัวช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันจาก สวทช. รีบขึ้นทะเบียนก่อนใคร เพราะความพิเศษนี้รอคุณอยู่จำนวนจำกัด UPGRADE เสริมสร้างบุคลากรมืออาชีพ ...
Wednesday, 24 June 2015
...    สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   Tel 02 644 8150 ต่อ 81811 Email: MERS-seminar@nstda.or.th  ...
Wednesday, 24 June 2015
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนากลุ่มโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ “เมอร์ส” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Wednesday, 24 June 2015
... กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า นวัตกรรมการพิมพ์แบบสามมิติเป็นเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราเหมือนกับเครื่องพิมพ์ทั่วไปในอนาคต ...
Tuesday, 23 June 2015
... กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า นวัตกรรมการพิมพ์แบบสามมิติเป็นเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราเหมือนกับเครื่องพิมพ์ทั่วไปในอนาคต ...
Tuesday, 23 June 2015
... (สวทช.) และสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) ผสานต่อความร่วมมือซินโครตรอนไทย - เยอรมัน กับสถาบัน DESY หวังพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าวสู่เวทีระดับสากล แหลางที่มา::สยามรัฐ ...
Tuesday, 23 June 2015
โ​ครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัด “กิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ ...
Tuesday, 23 June 2015
21 มิถุนายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...
Tuesday, 23 June 2015
... คือ ดร.อรกนก พรรณรักษา จาก สวทช. และอีกคนนึงคือ ดร.Eva Alisic จาก Australia เอกสารรายละเอียดข่าว Download [271 KB]   Who are we? : the Global Young Academy เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของโลก ...
Friday, 19 June 2015
... สวทช. โดยมุ่งเน้นความคล่องตัว (agility) ในการดำเนินงานภายใต้กฏระเบียบที่มีอยู่ และปรับแนวการทำงาน (alignment) ภายในองค์กรให้สอดคล้องกัน การให้ความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ...
Thursday, 18 June 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online