MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

สวทช

... (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ...
Wednesday, 13 August 2014
... (มศว) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว เตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ไอซีที) พบว่า รูปแบบการใช้เทคโนโลยีมีเกิน ...
Wednesday, 13 August 2014
... ปี 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ราชประสงค์ว่า เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการหาข้อมูลการวิจัยที่ค่อนข้างยุ่งยาก วช.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) ประกอบด้วย สวทช. สกว. สวรส. สวก. สกอ. ...
Wednesday, 13 August 2014
สวทช. ชี้เทรนด์อุตสาหกรรมเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพอาหารพร้อมรับประทานมาแรง น.ส.ฐิตาภา สมิตินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ...
Wednesday, 13 August 2014
... นักวิชากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และ สวทช.ร่วมกันออกแบบและผลิตเป็นรถบัส รถเมล์แห่งชาติ แต่ถ้าอ้างว่าต้องเร่งด่วนอย่างเดียว โครงการนี้ก็คงไม่สร้างประโยชน์กับประเทศ ทั้งนี้ TOR ยังคงกำหนดคุณสมบัติของตัวรถเหมือนเดิม ...
Wednesday, 13 August 2014
86. สาระวิทย์ ฉบับที่ 17, สิงหาคม 2557
(คลังความรู้/คลังความรู้)
สาระวิทย์ เพิ่มทางเลือกแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) โดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. สาระวิทย์ฉบับที่ ...
Thursday, 07 August 2014
  นักวิทยาศาสตร์ไทยผวา ไร้ชุดป้องกันอีโบลา ของบฉุกเฉิน คสช.ยกห้องแล็บระดับ 4 เตือนหมอ-พยาบาลเจาะเลือดระวังเตรียมสถานที่กักกันหากเชื้อระบาดถึงไทย ด้านมะกันทำเซรุ่มผลิตจากยาสูบทดลองในผู้ติดเชื้อแล้ว ...
Thursday, 07 August 2014
สวทช.จับมือ สปสช. หนุนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม – เทคโนโลยีทางการแพทย์ไทย มุ่งลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หลังขาดดุลปีละกว่า  5 พันล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่ม ช่วยสร้างความเข็มแข็งให้ประเทศ   ที่อาคารเนคเทค ...
Tuesday, 05 August 2014
89. ร่มนาโน
(News/News)
  น.ส.กัณณิกา บัวจีน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์ทำร่ม จำกัด ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม จ.เชียงใหม่ นำร่มบ่อสร้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ และได้รับการจดทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ...
Monday, 04 August 2014
  สภาพของต้นส้มที่ยืนต้นตาย เนื่องจากสวนส้มได้รับผลกระทบจากโรค กรีนนิ่ง และโรคทริส เตซ่า การระบาดเกิดจากการติดตาทางกิ่งพันธุ์และมีเพลี้ยงไก่แจ้   เพลี้ยอ่อนส้มเป็นพาหะนักวิจัยจากศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
Monday, 04 August 2014
... หรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.ที่จะช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้แม้เกิดภัยพิบัติ งานนี้ อพวช. หรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงาน ...
Monday, 04 August 2014
... เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันในทุกๆ ด้านและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2546 สาขาเคมี และศาสตราเมธาจารย์ สวทช. (NSTDA Chair ...
Monday, 04 August 2014
"เรามีหน้าที่ให้คำแนะนำไป อาจจะเป็นประเด็นที่จะนำขึ้นมาทำได้เลย หรือบางเรื่องอาจเป็นการปูพื้นเอาไว้ก่อนนำไปสู่การบริหารงานตามขั้นตอนปกติต่อไป ซึ่งในทีมมีคณะอนุกรรมการที่ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ  ...
Monday, 04 August 2014
หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีแนวคิดที่จะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้ง 57 แห่ง โดยตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ดมาทำหน้าที่ดูแล ซึ่งเป็นการดึงตัวบุคลากรจากหลายภาคส่วนที่ล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในฝีมือ ...
Monday, 04 August 2014
... (สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ "รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science & Technology Initiative and Sustainability ...
Monday, 04 August 2014
หากจะพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา คงต้องยอมรับว่าศักยภาพในการขับเคลื่อนมีอัตราที่ลดน้องลง และยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะด้านการเงินและการลงทุนทั้งภายในและนอกประเทศ ที่เกิดการชะลออย่างเห็นได้ชัด ...
Monday, 04 August 2014
วันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ...
Monday, 04 August 2014
... (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถจำลองสภาวะธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าได้แล้ว โดยนักวิจัยได้คิดค้นวิธีการทำหัวเชื้อเห็ดตับเต่าในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับแต่ละวิธีในการนำไปเพาะเลี้ยง ...
Friday, 01 August 2014
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ ร่วมมือ สวทช. ใช้งานวิจัยต่อยอดการเติบโต บจ. นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ (mai) ...
Friday, 01 August 2014
100. อีโบลา
(News/News)
... สวทช. กล่าวว่า ที่ผ่านก็เคยเกิดขึ้น แต่มีการควบคุมได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นาน แต่ครั้งนี้เชื้อยังไม่หยุด คงต้องใช้เวลานานกว่าครั้งก่อนๆ การติดเชื้อโรคชนิดนี้ จะติดต่อกันโดยสัมผัส และสารคัดหลั่ง ...
Friday, 01 August 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online