MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

สวทช

เลขที่คำขอ 1203000884 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8341 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีการผลิตพลาสติกฝังในแบบมีรูพรุนขนาดใหญ่เชื่อมต่อเนื่องด้วยเทคนิคควบคุมการหดตัวเนื่องจากความร้อนในแม่พิมพ์ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1203000945 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8344 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ สูตรยางคอมพาวด์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีความหนาแน่นสูงโดยการใช้แบเรียมซัลเฟตเป็นสารตัวเติม ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1203000963 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 7791 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กังหันชนิดแกนนอนที่ใช้การเก็บเกี่ยวพลังงานตามแนวแกนด้วยการบิดใบเพื่อเพิ่มแรงบิด ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1203000968 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8055 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ อุปกรณ์ล็อคการหมุนของเพลาชนิดปรับระดับความสูงได้ ผู้ขอจดสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1203001022 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 7892 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ เครื่องเติมอากาศที่สร้างฟองก๊าซขนาดไมครอน ผู้ขอจดสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1203001023 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8056 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ อุปกรณ์สำหรับทดสอบคลัชต์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดจำกัดแรงบิด ผู้ขอจดสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1303000061 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 7999 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กระบวนการสร้างแบบทรายเพื่องานหล่อโลหะโดยไม่ต้องใช้กระสวน ผู้ขอจดสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1303000141 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8401 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ องค์ประกอบของพอลิแลคติกแอซิดที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปสั้น และมีสมบัติต้านทานแรงกระแทก ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1303000214 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8402 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ระบบส่งกำลังแบบต่อตรงสำหรับรถบรรทุกอเนกประสงค์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ผู้ขอจดสิทธิบัตร ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 701002030 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 35247 ประเภทสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ เครื่องอัดกากสบู่ดำแบบสกรูถอดทำความสะอาดง่าย ผู้ขอจดสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 903000320 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 7731 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ส่วนผสมทางเภสัชกรรมที่อยู่ในรูปของอนุภาคไขมันแข็งในขนาดระดับไมครอนสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 903000321 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 7732 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ส่วนผสมทางเภสัชกรรมที่อยู่ในรูปอิมัลชั่นชนิดน้ำในน้ำมันสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีกและกรรมวิธีการเตรียม ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1003000601 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 7540 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีผลิตผ้าฝ้ายกันน้ำและผ้าฝ้ายกันน้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้ ผู้ขอจดสิทธิบัตร ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1103000845 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8126 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ สูตรอาหารสำหรับใช้เลี้ยงเพรียงทราย ผู้ขอจดสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1103000948 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8127 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีการเตรียมมะพร้าวน้ำหอมสดเพื่อการส่งออก ผู้ขอจดสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1003000546 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8345 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีการตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิโคด้วยการวัดระดับอาร์เอ็นเอของยีนโปรตามีน ผู้ขอจดสิทธิบัตร ...
Friday, 11 April 2014
เลขที่คำขอ 1003000547 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8347 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีการตรวจหาสนิปส์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโตของสุกรด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสโดยใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับอัลลีล ...
Thursday, 10 April 2014
เลขที่คำขอ 1003000548 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8352 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีการตรวจหาสนิปส์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการผลิตสุกรและจำนวนลูกต่อครอกของแม่พันธุ์สุกรด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสโดยใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับอัลลีล ...
Thursday, 10 April 2014
เลขที่คำขอ 1003000549 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8351 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีการตรวจหาสนิปส์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับระดับความนุ่มและคุณภาพของเนื้อสุกรด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับอัลลีล ...
Thursday, 10 April 2014
เลขที่คำขอ 1003000550 เลขที่ประกาศ - เลขที่สิทธิบัตร 8346 ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ กรรมวิธีการตรวจหาสนิปส์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโตของสุกร ผู้ขอจดสิทธิบัตร ...
Thursday, 10 April 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online