MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

สวทช

... กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า นวัตกรรมการพิมพ์แบบสามมิติเป็นเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราเหมือนกับเครื่องพิมพ์ทั่วไปในอนาคต ...
Tuesday, 23 June 2015
... (สวทช.) และสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) ผสานต่อความร่วมมือซินโครตรอนไทย - เยอรมัน กับสถาบัน DESY หวังพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าวสู่เวทีระดับสากล แหลางที่มา::สยามรัฐ ...
Tuesday, 23 June 2015
โ​ครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัด “กิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ ...
Tuesday, 23 June 2015
21 มิถุนายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...
Tuesday, 23 June 2015
... คือ ดร.อรกนก พรรณรักษา จาก สวทช. และอีกคนนึงคือ ดร.Eva Alisic จาก Australia เอกสารรายละเอียดข่าว Download [271 KB]   Who are we? : the Global Young Academy เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของโลก ...
Friday, 19 June 2015
... สวทช. โดยมุ่งเน้นความคล่องตัว (agility) ในการดำเนินงานภายใต้กฏระเบียบที่มีอยู่ และปรับแนวการทำงาน (alignment) ภายในองค์กรให้สอดคล้องกัน การให้ความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ...
Thursday, 18 June 2015
... (สวทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญชม "การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย" ...
Thursday, 18 June 2015
88. รายงานประจำปี 2557
(แผนการดำเนินงาน/รายงานประจำปี สวทช.)
  สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจาก ...
Thursday, 18 June 2015
15 มิถุนายน 2558 กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Thermo ...
Wednesday, 17 June 2015
... 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ...
Tuesday, 16 June 2015
... ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ค่าลงทะเบียน           ...
Tuesday, 16 June 2015
...            ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Tuesday, 16 June 2015
... 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ค่าลงทะเบียน           ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ...
Monday, 15 June 2015
   ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ให้แก่นักวิจัย สปป. ลาว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
Friday, 12 June 2015
4 หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านหนุนวิจัย ป.เอก   สกว.จับมือ สดร. สซ. และ สวทช. ให้ทุนนักศึกษาปริญญาเอกภายในเวลา 5 ปี รวมงบ 294 ล้านบาท เพื่อทำวิจัยสาขาดาราศาสตร์ ซินโครตรอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Thursday, 11 June 2015
96. สาระวิทย์ ฉบับที่ 27, มิถุนายน 2558
(คลังความรู้/คลังความรู้)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสนพระทัยปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ โดยเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวัตถุท้องฟ้าต่างๆ และทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ในการบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าไว้ด้วย ...
Thursday, 11 June 2015
... คุณเรณุกา อานับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ / ๘๑๘๑๕ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙ ๘๑๖ ๖๔๑๕ email: sawitree.piromkit@nstda.or.th  ...
Wednesday, 10 June 2015
ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน (12 ก.ย.2557 – 12 มี.ค.2558) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2558 วีดีทัศน์การแถลงผลงาน ช่วงแรกนายกรัฐมนตรี   เอกสารนำเสนอผลงาน 5 ด้าน 1. ...
Wednesday, 10 June 2015
...  : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว “สุดยอดนวัตกรรมไทย คว้ารางวัลระดับเวิลด์คลาส” ...
Tuesday, 09 June 2015
จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 หัวข้อข่าวในจดหมาย สวทช. ร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน แสดงศักยภาพเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ในงาน “Auto Parts Tech Day 2015 เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ“โครงงานวิทย์ฯ” ...
Monday, 08 June 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online