MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... มีความสำคัญมากกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และภาคการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เพราะ หากลดน้ำหนักยาน-พาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ลงได้ ก็จะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ จากภาคการขนส่งของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ...
Saturday, 19 July 2014
... Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งแรกของเยาวชนไทยที่จะได้เข้าร่วมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ จากความร่วมมือระหว่าง สวทช. และสถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ...
Wednesday, 02 July 2014
... แต่โครงการรถไฟความเร็วสูงถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะกลางที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2558 -2563 เป็นต้นไปและเป็นโครงสร้างการ คมนาคมที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลัง การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
Monday, 30 June 2014
... ในทุกด้าน เช่นในกิจกรรม Shuck Ship Shoot ที่น้องๆ ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยา ศาสตร์เพื่อออกแบบเรือขนส่งสินค้าสุดแข็งแกร่ง พร้อมทำงานเป็นทีมในการวางแผนการเดินเรือที่จะสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วที่สุด ...
Thursday, 26 June 2014
... โดยใช้ระบบการจัดจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ที่มีความถนัดแต่ละด้านมาทำงานร่วมกัน เช่น บริษัทขนส่ง และบริษัททำความสะอาด เป็นต้น จึงต้องหาบริษัท Outsource ที่มีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานไปในทางเดียวกัน ...
Thursday, 26 June 2014
... ฉบับที่ 36/2557 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันเข้าร่วมประชุม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...
Wednesday, 28 May 2014
... ฉบับที่ 17/2557 เรื่อง การอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...
Wednesday, 28 May 2014
...  ล่าสุดนักวิจัยจาก Wake Forest Institute for Regenerative Medicine มลรัฐนอร์ธแคโรไรนา สหรัฐอเมริกา นำเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป หรือ Lab on a Chip ซึ่งเป็นเทคโนโลยีย่อส่วนและสร้างระบบขนส่งและนำสารเคมีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร ...
Thursday, 15 May 2014
14. 50 บริษัทเทคโนโลยีสุดยอดของโลก ปี 2014
(สารสนเทศวิเคราะห์/สารสนเทศวิเคราะห์)
... - เป็นบริษัทด้านการขนส่ง ลำดับที่ 22 บริษัท  Kickstarter นิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา - เป็นบริษัทด้านการขนส่ง ลำดับที่ 23 บริษัท Hanergy Holding Group ปักกิ่ง สาธารณประชาชนจีน - เป็นบริษัทด้าน Internet & Digital ...
Monday, 12 May 2014
หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบรางจากสถาบัน Railway Technical Research Institute (RTRI), JAPAN จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ...
Wednesday, 07 May 2014
... ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในส่วนของค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นและไม่สอดคล้องกับปริมาณการขาย นายจุมพลกล่าวถึงราคาหุ้นว่าปกติผู้บริหารไม่ค่อยสนใจราคาหุ้น  ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ...
Tuesday, 06 May 2014
... 3 ค่ายอย่างลงตัว เรียกว่าลอยลำรับทรัพย์กันเลยทีเดียว ขณะที่ธุรกิจพลังงานที่ใช้ในภาคคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะค่ายน้ำมันชื่อดังอย่าง ปตท., บางจาก, เชลล์, คาลเท็กซ์, เอสโซ่ ซึ่งรวมไปถึงเจ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแอลพีจี ...
Friday, 18 April 2014
... (SafeMate)  แอพพลิเคชั่นบนมือถือขึ้น  เพื่อช่วยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสำหรับคนขับรถทั่วไปและรถสาธารณะ และพร้อมใช้งานช่วงสงกรานต์ปีนี้ สำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ...
Tuesday, 08 April 2014
การขนส่งผู้โดยสารด้วยระบบรางต้องอาศัยการพัฒนาวิธีการเข้าถึงระบบ (Accessibility) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ การพัฒนาผังเมือง และพื้นที่โดยรอบสถานี ในทำนองเดียวกันการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางต้องกำหนดแผนการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่สามารถใช้ระบบรางในการขนส่งสินค้าได้สะดวก ...
Thursday, 03 April 2014
20. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
(คลังความรู้/คลังความรู้)
... และตัวรถขณะวิ่งไม่ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิล นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบจากการขยายตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวในภาคขนส่งของประเทศไทยในอีก ...
Wednesday, 02 April 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online