MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... 10 เท่า (จาก 1 วัน เป็น 15 วัน) โดยสารดังกล่าวใช้ได้ทั้งผลไม้เปรี้ยว เช่น ส้มโอ ส้ม และผลไม้รสหวาน เช่น ทุเรียน ขนุน แต่ทั้งนี้ยังต้องมีการหุ้มด้วยพลาสติกใสต่อไป เพื่อสุขอนามัยและเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ...
Wednesday, 25 February 2015
... ระบบขนส่ง โลจิสติกส์ ก็ต้องเร่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบปฏิบัติการแต่เนิ่นๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ การลงทุนทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคต ...
Thursday, 19 February 2015
... เป็นเวลา 8 ปีอยู่แล้ว ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีฯ ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี โดยในการคำนวณภาษีฯ นั้น สามารถหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี รวมทั้งหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ ...
Monday, 09 February 2015
... เสียค่าขนส่งไปรับมาจากเชียงใหม่อีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาทั้งลดการเผาไร่และลดค่าใช้จ่าย ค่ากาบมะพร้าว โครงการหลวงปังค่าได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Tuesday, 03 February 2015
... เพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนการใช้บริการ ปัจจุบันตู้ TTRS มีการติดตั้งจำนวน  120 ตู้ทั่วประเทศไทย โดยติดตั้งในสถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานีขนส่งมวลชน บริษัทเอกชนซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินทำงานและชมรมคนหูหนวกทั่วประเทศ ...
Wednesday, 28 January 2015
... ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน รวมไปถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ฉลากลดคาร์บอน ...
Friday, 23 January 2015
... ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 50 กิโลเมตร ทำให้ระหว่างกระบวนการผลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการขนส่งข้าวและค่าจ้างให้กับโรงสีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ ...
Thursday, 15 January 2015
...  นางสุทธินีย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีระบบวงจรวัฏจักรผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ...
Monday, 12 January 2015
... (มจธ.) ได้รับรางวัลไปถึง 2 รางวัลด้วยกัน ผลงานแรก คือ "พาหนะขนส่งวัสดุอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น" ของชมรม TRCC สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ FIBO มจธ. ที่มี ธนา วิชิโต เป็นตัวแทนเล่าให้ฟังว่า ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยหรือลดปัญหาเรื่องบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องของการขนย้ายภายในโรงงาน ...
Monday, 12 January 2015
... การให้บริการข้อมูล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สำหรับ 2.โลจิสติกส์ จากความต้องการใช้บริการจากภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจจะต้องขยายการขนส่งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. ธุรกิจไบโอเทคโนโลยีที่ตลาดต้องการสูงมาก ...
Saturday, 03 January 2015
... "กรมการขนส่งทางบก" ต้องออกโรงมาจัดการ แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ เกมออนไลน์บุกมือถือ ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมามีผู้ให้บริการเกมออนไลน์หน้าใหม่ เข้ามาในตลาดบ้าง แต่ยังแรงจัดไม่เท่าเกมโมบายตามความฮอตของตลาดสมาร์ทดีไวซ์ ...
Saturday, 03 January 2015
... โดยเตรียมห้องแยกสำหรับผู้ป่วย ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมายังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสอบสวนโรคให้มีรายละเอียดมากกว่าการสอบสวนโรคอื่น ๆ ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลหลายแห่ง ยังไม่พร้อมและการขนส่งสิ่งส่งตรวจมีความล่าช้า ...
Tuesday, 30 December 2014
... เพิ่มคุณค่ายางธรรมชาติสำหรับใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการก่อสร้าง การจราจร การขนส่ง นอกจากนี้ยังสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จีโอเท็กซ์ไทล์ จากยางธรรมชาติเชิงประกอบ ...
Friday, 26 December 2014
... ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีระบบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งานการจัดเก็บขนส่งและการจัดการซากของผลิตภัณฑ์ ...
Tuesday, 09 December 2014
ผลงาน "พาหนะขนส่งวัสดุอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น" โดยนายธนา วิชิโต นักศึกษาป.โท ปี 3 สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ...
Tuesday, 09 December 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online