MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
6. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาหาร GM
(คลังความรู้/คลังความรู้)
...  ความต้องการให้ผู้ส่งสินค้าต้องได้รับความยินยอมจากผู้นำเข้า ก่อนที่จะมีการขนส่ง LMOs ที่ตั้งใจให้มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   คำถาม 12  ผลิตภัณฑ์ GM ใดบ้างที่อยู่ในตลาดระดับนานาชาติ ...
Saturday, 28 November 2015
7. ทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง
(ทุนวิจัย/การศึกษา/ทุนการศึกษาของสวทช.)
  โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง เป็นโครงการที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ...
Thursday, 26 November 2015
... 2563 จะเน้นการผลิตเรือภายในประเทศให้มากขึ้น ส่วนระยะ 2 หรือ 10 ปี จะมุ่งทำตลาดต่างประเทศและเป็นผู้นำเรือเฉพาะทาง เช่น เรื่องท่องเที่ยว เรือขนส่ง และภายใน 15 ปี จะสร้างความเป็นเลิศในระดับสากลโดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลาง ...
Wednesday, 30 September 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ มุ่งเน้นการ ให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ ...
Tuesday, 15 September 2015
    Table of Contents 1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาการคมนาคมขนส่งระบบรางของประเทศไทย ...
Wednesday, 22 July 2015
11. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...  "ด้วยคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติที่พิมพ์วัสดุออกมาตามความต้องการของผู้ออกแบบ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการผลิตและการขนส่ง จึงส่งผลให้กระบวนการพิมพ์แบบสามมิตินี้มีความสำคัญต่อหลากหลายวงการ ...
Tuesday, 23 June 2015
12. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...  "ด้วยคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติที่พิมพ์วัสดุออกมาตามความต้องการของผู้ออกแบบ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการผลิตและการขนส่ง จึงส่งผลให้กระบวนการพิมพ์แบบสามมิตินี้มีความสำคัญต่อหลากหลายวงการ ...
Tuesday, 23 June 2015
... อาทิ การแปรรูปยางพาราเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในระบบราง นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราแล้ว           ยังสามารถลดการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆ จากต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง          ในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของรถไฟไทย ...
Wednesday, 03 June 2015
... พัฒนาโดยนักวิจัยจาก สวทช. เช่น รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง,ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ,การพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสุดท้ายผลงานที่สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ เช่น รถลากจูงไฟฟ้าพลังงานสะอาด,รถยนต์และรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท ...
Wednesday, 27 May 2015
... 1,000 บาท ถือว่าตลาดยังดีอยู่มาก โดยจะแพ็กแบบสุญญากาศเพื่อการขนส่งที่สะดวก จากนี้จึงเหลือเพียงการลงมืออย่างจริงจังจากภาครัฐ ที่จะเป็นโต้โผนำร่องใช้ยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แหล่งที่มา::ประชาชาติธุรกิจ ...
Monday, 25 May 2015
... ทั้งรถร้อน และรถปรับอากาศ ซึ่งเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐจะผลิตรถมาขายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อนำมาให้บริการประชาชนคาดว่า ภายใน 2-3 ปีนี้ รัฐอาจจะซื้อรถดังกล่าวได้ประมาณ 500 คัน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว ...
Tuesday, 12 May 2015
17. รัฐหนุนเอกชนไทยผลิตรถเมล์ไฟฟ้า
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
... ทั้งรถเมล์ร้อนและรถปรับอากาศ 500 คัน ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาเงื่อนไขการจัดซื้อรถบัสใหม่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งหากมีการจัดซื้อ ควรซื้อรถบัสไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ ...
Tuesday, 12 May 2015
18. ดันไทยศูนย์กลางผลิตรถไฟฟ้าลดมลพิษ
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
... โดยผู้ชนะจะได้ตลาดภาครัฐประมาณ 500 คันใน 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ตลาดของภาครัฐที่เหมาะสมคือ รัฐวิสาหกิจที่มีการขนส่งมวลชนในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งควรลดมลพิษและควรเปลี่ยนเป็นรถบัสไฟฟ้าโดยเร็ว และมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาเงื่อนไขการจัดซื้อรถบัสใหม่แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ...
Tuesday, 12 May 2015
19. รัฐดันตั้งกองทุนร่วมทันสร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
... จะผลิตรถมาขายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อนำมาให้บริการประชาชน คาดว่า ภายใน 2-3 ปีนี้ โดยภาครัฐอาจจะสามารถซื้อรถดังกล่าว ได้ประมาณ 500 คันในการจัดซื้อรถเมล์โดยอาจแทนการซื้อรถเมล์เอ็นจีวีโดยเฉพาะ ...
Tuesday, 12 May 2015
20. 'มิตรผล'ลงทุน1.8หมื่นล้านบาทรับธุรกิจขยาย
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
... 2 ขึ้นที่เมืองหนิงหมิง นอกจากนี้ ยังได้ขยายการทำไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มในเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย การขยายสถานีขนถ่ายอ้อยเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งให้แก่ชาวไร่ การลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลรีไฟน์ที่โรงงานน้ำตาลฝูหนาน ...
Tuesday, 12 May 2015
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online