MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... การบรรจุ และการขนส่ง สำหรับสินค้าผักและผลไม้ที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและในตลาดสากล นางสาวชนากานต์ ...
Thursday, 26 May 2016
... โดยเฉพาะปัญหาเรื่องอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอในกระบวนการขนส่ง เช่น การขนผักจากห้องเย็นหรือโรงแพ็คเพื่อจัดวางในรถขนส่ง เป็นต้น จนในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จได้ “Active PAKTM ถุงหายใจได้” ที่ทั้งใสและหนาเหมือนถุงพลาสติกทั่วไป ...
Thursday, 12 May 2016
... จนถึงครัวของผู้บริโภค ร่วมกันทดลองหลายต่อหลายครั้ง เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอในกระบวนการขนส่ง เช่น การขนผักจากห้องเย็นหรือโรงแพ็คเพื่อจัดวางในรถขนส่ง เป็นต้น ...
Wednesday, 27 April 2016
... (วช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (แอร์พอร์ตเรลลิงก์) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) และ Railway Technical Research Institute ...
Thursday, 07 April 2016
... เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เวลาการขนส่งและการทดสอบสูง นำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจด้วย หากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล  สวทช. เห็นความสำคัญจึงได้ส่งเสริม ...
Thursday, 07 April 2016
... “มาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่” โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ สมอ. สวทช. การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ...
Tuesday, 05 April 2016
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน: พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” ...
Wednesday, 16 March 2016
13. จดหมายข่าว สวทช. ฉ.12 - สัมภาษณ์ ดร.สันติ เลิศพลังสันติ
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวย่อย)
... ด้วยการสร้างความแข็งแรงและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับยานพาหนะนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาล รถเพื่อการเกษตร หรือรถจักรยานยนต์ก็ตาม เพราะเราต้องตอบโจทย์ของผู้ใช้    รถเพื่อการเกษตร ต้องการบรรทุกผลผลิตโดยมีต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด ...
Thursday, 10 March 2016
... มีค่าอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนดีเทียบเท่ากับวิธี Cryotop สะดวกในการขนส่ง ที่สำคัญวิธีการนี้ทำให้การย้ายฝากตัวอ่อนในสภาพฟาร์มสามารถทำได้สะดวกขึ้นด้วยเจ้าหน้าที่เพียงแค่คนเดียว ซึ่งวิธีการนี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ...
Thursday, 10 March 2016
... / การสาธิตระบบ Smart City ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Smart City Showcase by NSTDA) / โครงการพัฒนาชุดโมเดลต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง (พื้นที่รอบสถานีรถไฟธรรมศาสตร์ รังสิต) และผลงานภาคเอกชน ...
Friday, 04 March 2016
... การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) และ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ...
Thursday, 03 March 2016
... อันได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง และเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม นอกจากทั้ง 4 หัวข้อหลักแล้ว เรายังเปิดโอกาสให้ส่งผลงานในหัวข้ออื่นๆได้ ...
Wednesday, 17 February 2016
...  8. การขนส่ง Download : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/020/4.PDF   มอก.2691 เล่ม 2-2558 : เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี เล่ม 2  แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะสำหรับวัสดุนาโนจากการผลิต ...
Saturday, 13 February 2016
19. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาหาร GM
(คลังความรู้/นานาสาระน่ารู้)
...  ความต้องการให้ผู้ส่งสินค้าต้องได้รับความยินยอมจากผู้นำเข้า ก่อนที่จะมีการขนส่ง LMOs ที่ตั้งใจให้มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   คำถาม 12  ผลิตภัณฑ์ GM ใดบ้างที่อยู่ในตลาดระดับนานาชาติ ...
Saturday, 28 November 2015
20. ทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง
(ทุนวิจัย/การศึกษา/ทุนการศึกษาของสวทช.)
  โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง เป็นโครงการที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ...
Thursday, 26 November 2015
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online