MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... 7 แห่งทำหน้าที่คัดกรองผู้ประกอบการ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การขนส่ง และช่องทางการจัดจำหน่ายและมีความต้องการแหล่งเงินทุนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้องค์กรทั้งหมดจะร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ...
Friday, 29 August 2014
จากเผยแพร่ในวารสาร Nature Chemistry คณะนักวิจัยจาก The University of Texas at Austin และสถาบันอื่นๆ อีก 5 สถาบัน ได้สร้างโมเลกุลซึ่งสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการทำลายตัวเอง โดยทำให้เกิดการขนส่งโซเดียมและคลอไรด์ไอออนเข้าสู่เซลล์มะเร็ง ...
Tuesday, 26 August 2014
... photosystem II และศึกษาสัญญาณที่เกิดขึ้น Ogilvie พูดว่านี่ทำให้รู้ว่าการขนส่งพลังงานเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรการแยกประจุเกิดขึ้น สัญญาณจากการใช้สเปกโทรสโกปีแสดงว่ามีการเคลื่อนที่แบบสั่นที่จำเพาะเกิดขึ้นระหว่างการแยกประจุ ...
Wednesday, 20 August 2014
... site-directed spectroscopic analysis กับเซลล์ E.coli เพื่อติดตามการทำงานของโปรตีนขนส่ง (transport protein) บนผิวเซลล์ และพวกเขาพบว่าห่วงทั้ง 7 ห่วงบนผิวเซลล์เคลื่อนที่ในขณะที่มองหาเหล็กพบและดูดซึมเหล็กจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ...
Tuesday, 19 August 2014
10. Thomson Reuters ทำนาย 10 นวัตกรรมของโลก ในปี 2025
(สารสนเทศวิเคราะห์/สารสนเทศวิเคราะห์)
...  Electric air Transportation takes off.  ยานขนส่งไฟฟ้าทางอากาศ Digital Everything .....Everywhere.  สิ่งของทุกสิ่งและทุกสถานที่ จะอยู่ในโลกดิจิทัล Petroleum-Based packaging is history ...
Monday, 18 August 2014
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การทำให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และยังดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ...
Monday, 18 August 2014
เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง "พัฒนาระบบขนส่งรางของประเทศไทย ทำอย่างไร" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรางของประเทศ อาทิ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ...
Monday, 18 August 2014
... 1 ปี ลงเอยแบบเร่งรีบเปิดโอกาสให้ทุจริต คสช.ต้องรับผิดชอบ เอกชนยันTOR ไม่ส่งเสริม อุตฯ ต่อรถโดยสารคนไทย และยังทำลายโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศด้วย รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ...
Wednesday, 13 August 2014
... ตั้ง เป้าว่าภายใน 1 ปี จากนี้จะต้องเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น อย่างการรถไฟฯ หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ต้องมาดูแผนฟื้นฟูกิจการให้ปรับตัวดีขึ้น โดยการให้แรงจูงใจให้รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ...
Monday, 04 August 2014
... มีความสำคัญมากกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และภาคการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เพราะ หากลดน้ำหนักยาน-พาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ลงได้ ก็จะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ จากภาคการขนส่งของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ...
Saturday, 19 July 2014
... Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งแรกของเยาวชนไทยที่จะได้เข้าร่วมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ จากความร่วมมือระหว่าง สวทช. และสถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ...
Wednesday, 02 July 2014
... แต่โครงการรถไฟความเร็วสูงถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะกลางที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2558 -2563 เป็นต้นไปและเป็นโครงสร้างการ คมนาคมที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลัง การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
Monday, 30 June 2014
... ในทุกด้าน เช่นในกิจกรรม Shuck Ship Shoot ที่น้องๆ ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยา ศาสตร์เพื่อออกแบบเรือขนส่งสินค้าสุดแข็งแกร่ง พร้อมทำงานเป็นทีมในการวางแผนการเดินเรือที่จะสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วที่สุด ...
Thursday, 26 June 2014
... โดยใช้ระบบการจัดจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ที่มีความถนัดแต่ละด้านมาทำงานร่วมกัน เช่น บริษัทขนส่ง และบริษัททำความสะอาด เป็นต้น จึงต้องหาบริษัท Outsource ที่มีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานไปในทางเดียวกัน ...
Thursday, 26 June 2014
...  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 36/2557 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันเข้าร่วมประชุม ...
Wednesday, 28 May 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online