MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 25 August 2014 11:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014 และพระราชทานรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา

alt

Read more: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

   

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 13:31

(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท. - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3943-video-drpichet-durongkaveroj-minister-of-science-and-technology-policy-statement-of-the-board-of-management.html#sthash.QmB1Clyo.dpuf

แหล่งที่มา:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000 ต่อ 71730, 71725, 71727, 71728.

 

   

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร วท.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 15 September 2014 10:39

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร วท.

เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

 

ตามที่ได้มีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้แบ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเป็น ๑๑ ด้านโดยยึดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ สานต่องานของ คสช. และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นหนึ่งใน ๑๑ ด้านคือ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้

​๑. สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

​​๒. เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรวิจัยภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

Read more: ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร วท.

   

การจัดทำกรอบการประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาขาเกษตรของประเทศ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 10:57

การจัดทำกรอบการประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาขาเกษตรของประเทศ

Thailand Green GDP: A Study of A framework for Environmental and Economic accounting of agricultural sector

 

 

แหล่งที่มา :

กฤษดา บำรุงวงศ์
หน่วยวิจัยนโยบายฯ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
02-5646700 ต่อ 3387

   

สวทน.จับมือซอฟต์แวร์พาร์ค ดึงแองเจิ้ลแล็บนักสร้างกลุ่มลงทุนด้านนวัตกรรมระดับโลก วางโครงฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 10:08

สวทน.จับมือซอฟต์แวร์พาร์ค ดึงแองเจิ้ลแล็บนักสร้างกลุ่มลงทุนด้านนวัตกรรมระดับโลก วางโครง จัดระบบภาครัฐและนักลงทุนใหม่ รับมือกลุ่มทุนต่างประเทศทะลัก พร้อมดันผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เร่งปรับตัว

alt


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช เปิดเผยว่า ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ได้นำกลุ่ม Angel Lab ซึ่งเป็น กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการสร้าง ecosystem ในด้านการลงทุนในนวัตกรรมระดับโลก เพื่อเข้ามาวางแผนร่วมกับผู้กำหนดนโยบาย และนำประสบการณ์ในประเทศต่างๆ มาวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และรองรับนักลงทุนจากทั่วโลก

การหารือครั้งแรก จะ ได้ร่างแนวทางที่ควรจะเป็นสำหรับประเทศไทยขึ้นมา หลังจากนั้นซอฟต์แวร์พาร์คจะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักลงทุน Angel Investor รวม ถึง Corporate Venture ให้เกิดการสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพให้มีเวทีในการนำเสนอพูดคุย ขอคำแนะนำจากนักลงทุน จะทำให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยชมรม Angel investors ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ มีกิจกรรมในประเทศไทยที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ Angel Investors และ เทคโนโลยีสตาร์ทอัพ ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันของประเทศมีผลดีตามไปด้วย  ซอฟต์แวร์พาร์คสามารถนำผู้ประกอบ การที่เหมาะสมเข้าหานักลงทุน ได้ง่าย ขึ้น และทำให้ห่วงโซ่ทางด้านการลงทุนใหญ่ขึ้น รองรับกับการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมแบบใหม่
 

Read more: สวทน.จับมือซอฟต์แวร์พาร์ค ดึงแองเจิ้ลแล็บนักสร้างกลุ่มลงทุนด้านนวัตกรรมระดับโลก วางโครงฯ

   

สวทช. ร่วมลงนาม กรมควบคุมมลพิษ วิจัยด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 05 September 2014 14:56

สวทช. ร่วมลงนาม กรมควบคุมมลพิษ วิจัยด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน นำร่อง ภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


alt

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยผลงานวิจัยดังกล่าวประเมินผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะนำร่อง ภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สวทช.และนายสุวิทย์ ขัติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ โดยมีคุณมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฎ์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ภายในงาน กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดงานการสัมมนาและแสดงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

Read more: สวทช. ร่วมลงนาม กรมควบคุมมลพิษ วิจัยด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนฯ

   

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาเซียน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 13:21

นายสมชาย  เทียมบุญประเสิรฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลง ข่าวการได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาเซียน เพื่อยกย่องความสามารถการทำงานวิจัยเพื่อส่วนรวม ให้แก่นักวิจัยของประเทศไทย ได้แก่ดร.ณัฐพร พิมพะ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)พร้อมคณะนักวิจัยห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอม พอสิท โดย ดร.ณัฏฐพร ได้รับรางวัล ASEAN-US Science Prize for Women 2557

alt


จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนจากเซรามิคเคลือบเงินสำหรับเครื่อง ผลิตน้ำดื่มสะอาดแก่ ชุมชนในช่วงอุทกภัย รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลร่วมระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ สหรัฐ อเมริกาโดยการสนับสนุนจาก Underwriter Laboratories


ดร. ธีรยุทธ  ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรองผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA)ในฐานะนัก วิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557  ณ โถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

Read more: รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาเซียน

   

บันทึกความร่วมมือว่าด้วยโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 07 September 2014 17:09

28 ส.ค. 2557 นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร  ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

alt


โดยมีนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


​SMEs มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย การช่วยเหลือพัฒนา SMEs ให้เติบโต แข็งแกร่ง และมีความสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา SMEs ส่วนใหญ่ได้แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์

Read more: บันทึกความร่วมมือว่าด้วยโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

   

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (SUCCESS)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 05 September 2014 15:04

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (SUCCESS) เพิ่มช่องต่อแหล่งทุน สร้างชุมชนใหม่ให้ซอฟต์แวร์ขนาด เล็ก เผยซอฟต์แวร์ใหม่พร้อมลุยตลาดโลก เชื่อบ่มเพาะปีนี้ฉลุย

alt


(04.09.2557) นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดเผยว่า โครงการ Success ที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และนวัตกรรมใหม่ที่มีผลงาน ออกสู่ตลาดแล้ว จำนวนกว่า 60 ราย เพื่อเข้าร่วมในการบ่มเพาะนวัตกรรมในปีนี้ ทางซอฟต์แวร์พาร์คได้เน้นเรื่องการหาแหล่งทุนมาสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาจะเน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมและการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญในปีนี้จะมีการวางเป้าหมายการเติบโตในเรื่องรายได้เพื่อทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมีพัฒนาการ และแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ของซอฟต์แวร์พาร์ค จะเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่ยังมีแต่แนวคิด โดยใช้โครงการเถ้าแก่น้อยเป็นตัวผลักดัน ส่วนกลุ่มที่มีแผนธุรกิจแล้วแต่ยังไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ กำลังอยู่ในส่วนของ proof of concept ทางซอฟต์แวร์พาร์คจะมีโครงการ NEC เข้ามารองรับ เมื่อผ่านทั้งสองขั้นตอนนี้แล้วหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีผลงานออกสู่ตลาดแล้วจะใช้โครงการ Success เข้ามาบ่มเพาะ

Read more: ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (SUCCESS)

   

"ชุมชนพลังงานสีเขียว: คำตอบในอนาคตของพลังงานไทย?"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 05 September 2014 14:55

เครือข่ายนักเรียนทุนด้านพลังงานก่อตั้งจากการสนับสนุนโดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีกิจกรรมที่สร้างสรรจากความร่วมมือระหว่างนักเรียนทุนฯ ด้วยกันเอง โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า "กลุ่มนักเรียนทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน"

 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . วันที่ 05 กันยายน 2557.


สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000  ต่อ  71730, 71725, 71727, 71728.

 

     

   

Page 1 of 14

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป