company logo

http://www.nstda.or.th/gyss
PDF Print E-mail

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2562

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา
และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2562

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี


(โปรดมาลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 102 ก่อนเวลาสัมภาษณ์ 30 นาที)


1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 101B

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 104

3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 413

4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 720


* หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ โทรศัพท์ 081-0065454

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                          

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Global Young Science Summit (GYSS)

และโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์

ประจำปี 2562

คลิกดูรายละเอียดโครงการที่โปสเตอร์ด้านล่างนี้

               

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...

* หากท่านไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครได้กรุณา download ไฟล์ใบสมัครที่นี่... และโปรดส่งกลับมาพร้อมหลักฐานการสมัครต่าง ๆ

ที่อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ โทร. 0810065454

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัครฯ
2.ประวัติอย่างย่อ (CV)
3.เอกสารแสดงผลการศึกษา
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.ไฟล์อธิบายคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเป็นภาษาไทย
6.หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
7.รูปถ่าย


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา
และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2561

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี


(โปรดมาลงทะเบียนก่อนเวลาสัมภาษณ์ 20 นาที)


  1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 101B

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 103
 

3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 104

4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 720

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2561 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560


เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา 
และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 102 อาคาร สวทช.โยธี


1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 101     3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 104

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 103     4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้อง 720

                                        


โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2560
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559


เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2559

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2559

คลิกที่นี่...

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นในครั้งนี้ 

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้
         

โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558


เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...

ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก


Global Young Scientists Summit (GYSS@one-north 2015)

ระหว่างวันที่
18 – 23 มกราคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

1. ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ

นักวิจัย หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

2. ดร. ขุนเสก เสกขุนทด

นักวิจัย หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. ดร. ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์

นักวิจัย ศูนย์อณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล

4. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

อาจารย์และนักวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ดร. ธิติกร บุญคุ้ม

นักวิจัย หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ


_____________________________________________________________________________________________

  โครงการ Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS)

ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77224-5 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gyss-one-north.sg

_____________________________________________________________________________________________

Last Updated on Monday, 01 April 2019 07:23
 


Powered by Joomla!. Designed by: drupal themes  Valid XHTML and CSS.