MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  องค์กรธรรมาภิบาล

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    

   องค์กรโปร่งใสด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม


   ธรรมาภิบาล
   ... องค์กรจะมีธรรมาภิบาลได้นั้น ต้องอาศัย

   • การมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างความโปร่งใส และยุติธรรม
   • สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งบรรยากาศการทำงาน ทำให้พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ทำงานให้กับสำนักงานอย่างเต็มที่ เพราะเห็นชัดเจนว่าตนเองจะสามารถมีบทบาทในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรได้


   จริยธรรม ... หลักปฏิบัติสำหรับพนักงาน

   • จริยธรรม คือ การปฏิบัติหรือความประพฤติที่ดีและเป็นธรรมต่อทุกคนในสังคมขององค์กร ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ได้แก่ พนักงาน บุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งผู้ร่วมทำงาน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ติดต่อและคบหาสมาคม
   • จริยธรรมจะมีส่วนคล้ายกับค่านิยมหลัก (Core Values) ในหัวข้อ Accountability มักรวมถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน ความเชื่อถือได้ และความสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผย


   ค่านิยมหลัก สวทช.

   • Nation First คำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลัก มีจิตสำนักและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละ คิดถึงทิศทางของส่วนรวม
   • S&T Excellence ใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ มาตรฐานสูงสุด
   • Teamwork ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจรับฟัง มีน้ำใจ ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน ต้องสื่อสาร 2 ทาง
   • Deliverability มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือคำมั่นสัญญา มีความคล่องตัว
   • Accountability จริยธรรม เชื่อถือได้ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีวินัย เคารพกติกา กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง


   ประมวลจริยธรรม สวทช.
   (ดาวน์โหลด)

   หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ สวทช. (ดาวน์โหลด)

    

   สวทช. ... องค์กรธรรมาภิบาล

    
   สวทช. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานของสำนักงานตรงกับความต้องการของประชาคมและสังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

   บรรยากาศการทำงาน
   พนักงาน สวทช. จะช่วยกันสร้างบรรยากาศที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน และสามารถสื่อสารโดยอิสระถึงกันได้โดยไม่จำกัดระดับ ไม่นินทาว่าร้ายซึ่งกันและกัน และประพฤติตนสอดคล้องกับค่านิยมของ สวทช.

   สภาพแวดล้อมการทำงาน
   สภาพแวดล้อมการทำงานจะต้องมีสุขอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

   หลักจริยธรรม สวทช.
   หลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
   พนักงาน สวทช. มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและลงทุน สวทช. สนับสนุนให้พนักงานเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของสำนักงาน ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นกลางและการตัดสินใจในการทำงานของพนักงาน เช่น

   • การที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวมีผลประโยชน์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
   • การรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย
   • การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของ สวทช. ต้องไม่มีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่  ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก สวทช. ไปทำงานที่ไม่ใช่งานของ สวทช. โดยตรง ให้ถือว่างานนั้นเป็นงานของ สวทช.
   • ผู้ทีมีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนงานวิจัยในฐานะผู้บังคับบัญชา ไม่พึงมีชื่อในผลงานวิจัย นอกจากจะมีส่วนในการลงมือทำงานวิจัยนั้น

   การปกป้องและใช้สินทรัพย์ของสำนักงาน  
   พนักงานมีหน้าที่ที่จะดูแลให้มีการใช้สินทรัพย์ของ สวทช. อย่างมีประสิทธิภาพในกิจการของ สวทช. ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลข่าวสาร โดยจะไม่ใช้สินทรัพย์เหล่านี้ในงานที่ไม่ใช่งานของ สวทช. พนักงานอาจใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของ สวทช. ในธุระส่วนตัวได้บ้าง แต่ควรเป็นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานในหน้าที่มากกว่าเพื่อหาประโยชน์ใส่ตน

   ความมีวินัย  
   พนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประเพณีอันดีงามของสำนักงาน

   การรักษาชื่อเสียงของสำนักงาน
   พนักงานเป็นพนักงานของ สวทช. ทั้งในและนอกเวลาทำงาน จึงควรสะท้อนค่านิยมของ สวทช. ในการแสดงออกทางกายและวาจา ทั้งในและนอกสำนักงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงาน

   หลักปฏิบัติสำหรับนักวิจัย
   พนักงานในสายวิจัยพึงปฏิบัติตนอย่าง

   • ซื่อตรงในการนำเสนอข้อเสนอโครงการ ดำเนินการวิจัย และรายงานผลการวิจัย ไม่ลอกเลียน สร้างข้อมูลขึ้นเอง หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยปราศจากการอ้างอิง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
   • มีระบบการบันทึกผลการทดลองที่เชื่อถือได้ในความถูกต้อง มีการเก็บรักษาที่ปลอดภัยและสามารถสืบค้นได้เมื่อต้องการ
   • มีความยุติธรรมในการประเมินผลงานของผู้อื่น
   • อภิปรายงานวิจัยกับนักวิจัยอื่นและสาธารณชนอย่างเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
     

   การปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรม
   เพื่อให้นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมนี้ได้ผลในทางปฏิบัติ มีความจำเป็นที่พนักงานทุกคนที่จะทำความเข้าใจและช่วยกันดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย และช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   ประมวลจริยธรรม สวทช. (ดาวน์โหลด)  

   หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ สวทช. (ดาวน์โหลด)

    

   กิจกรรม

   • หนังสั้นจริยธรรม สวทช. 
   • เวทีอภิปราย “จริยธรรมกับ สวทช.” โดยผู้บริหาร สวทช. ในกิจกรรม NSTDA Day: Ethics วันที่ 30 มกราคม 2551 โดย 
    - รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการ สวทช.
    - ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
    - รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
    - ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผอ.ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
    - ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา รักษาการ รองผอ. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลย
    ดำเนินรายการโดย คุณสุรางคณา วายุภาพ
     
   • วิดีโองาน NSTDA Day: Ethics  
     
   • บรรยากาศงาน NSTDA Day: Ethics

                alt     alt     alt 

                alt     alt     alt

                alt     
                alt
    

   หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
   e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    Items details

    • Hits: 31666 clicks
    • Average hits: 422.2 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 26
    น้อยมากที่สุด