MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รางวัลนักเรียนทุนดีเด่น

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 24 November 2014 15:11

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น สาขากฎหมาย 2.พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาบริหารงานยุติธรรม 3.นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.นางดวงทิพย์ สุรินทาธิป ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านภาษาต่างประเทศ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาอักษรศาสตร์ 5. น.ส.วิศิษฏ์ศรี จินตนา ที่ปรึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาการพาณิชย์ และ 6. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯนักเรีนทุนรัฐบาลดีเด่น สาขาวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

 

แหล่งที่มา : 2557. รางวัลนักเรียนทุนดีเด่น. ไทยรัฐ (กรอบบ่าย-ข่าวสั้นทันโลก). ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, หน้า 19

         

   

กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 November 2014 15:21

alt  alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมข้าว โดยร่วมกับกรมการข้าวและหน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน (Marker Assisted Selection; MAS) จนได้พันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ กข51 (พันธุ์ข้าวเจ้า ทนน้ำท่วม ไวต่อช่วงแสง ปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และพันธุ์ กข18 (พันธุ์ข้าวเหนียว ต้านทานโรคไหม้ ไวต่อช่วงแสง ปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมทั้งการพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ของกรมการข้าว
ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ยังได้ร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาเครื่องตรวจเมล็ดข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์เป็นเครื่องมือในการจำแนกรายละเอียดของข้าว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องวัดขนาดคัพภะของเมล็ดข้าว, เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดข้าว และเครื่องตรวจเมล็ดข้าวแดง เมล็ดข้าวเหนียว หรือเมล็ดข้าวเจ้า ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ทดสอบทางห้องปฏิบัติการและกรมการข้าวพร้อมกันพบว่ามีความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 90% นอกจากนี้ทีมวิจัยยังมุ่งพัฒนาเครื่องตรวจให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนวิเคราะห์
การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยการประมวลผลภาพ (Image Processing) และการสร้างแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Modeling) เพื่อหารูปแบบในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศประจำถิ่นและภูมิประเทศกับรูปแบบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัย เป็นต้น

Read more: กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 November 2014 14:54

10-11 พฤศจิกายน 2557: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ และโครงการ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ที่พื้นที่ จ. ยโสธร และ จ. อุบลราชธานี ตามลำดับ


โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
จ. ยโสธร เป็นจังหวัดนำร่อง โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เนื่องจาก จ. ยโสธร เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประกอบกับ จ. ยโสธร ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็น “เมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร


ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่หลักในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ กระทรวงวิทย์ฯ จึง ดำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือลงทุนสร้างธุรกิจนวัตกรรมและการตลาด”

alt  alt

Read more: โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์

   

วิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์งาน nanothailand 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 12 November 2014 15:52

วิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Nano Thailand 2014

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nanoassociation.or.th

   

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และทีมวิจัยฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 12 November 2014 14:57

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และทีมวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และทีมวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก ศว. ได้รับรางวัล "The 1st runner up of the best paper" จากผลงานวิจัยเรื่อง " Preparation and Properties of Graphene Nanoplatelet/Multi-walled CarbonNanotube/Polycarbonate Hybrid Nanocomposites for Electrostatic Discharge Applications" จากงาน The 2nd International Conference on Materials, Energy and Environment (ICMEE'13)

 

 

แหล่งที่มา : Pachreeya Kulanuch ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

   

GEW Entrepreneurship Forum

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 11 November 2014 15:46

Read more: GEW Entrepreneurship Forum

   

Page 1 of 28

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป