MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา,ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 25 February 2015 15:00

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา, กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำคัญ

alt  alt  alt

25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง 14 องค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนาม”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” อันประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more: 15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา,ฯ

   

ไบโอเทค/สวทช. เปิดศูนย์ชีววัสดุชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 February 2015 14:22

20 กุมภาพันธ์ 2558: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC) ณ โถงชั้น 1 ทาวเวอร์ C อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

alt  alt  alt

TBRC เป็นศูนย์บริการชีววัสดุที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาค อุตสาหกรรม ด้วยระบบการบริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการ จัดเก็บรักษาชีววัสดุ การบริการฐานข้อมูลชีววัสดุและการดำเนินการที่สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและ ระเบียบต่างๆ

หกทศวรรษการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์:


ทศวรรษที่ 1960 การเริ่มต้นการศึกษาจุลินทรีย์ของประเทศไทย


ทศวรรษที่ 1970 การก่อตั้งศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ของไทย


ทศวรรษที่ 1980 การบุกเบิกศูนย์จุลินทรีย์ในทุกภูมิภาคของโลก (1983 ก่อตั้ง BIOTEC)


ทศวรรษที่ 1990 การถอดรหัสจีโนมจุลินทรีย์


ทศวรรษที่ 2000 การสร้างเครือข่ายศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์และข้อมูลจุลินทรีย์


ทศวรรษที่ 2010 การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

                    

   

2 นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ คว้าทุนวิจัยแกนนำ 40 ล้านบาท

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 February 2015 14:09

 alt  alt  alt

2 นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ คว้าทุนวิจัยแกนนำ 40 ล้านบาท หวังวิจัยต่อยอดความสำเร็จกระแสการเกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และการพัฒนาป้องกันโรคหัวใจและอัลไซเมอร์แบบองค์รวมตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ ป่วย 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ : ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบทุนวิจัยแกนนำแก่ 2 นักวิจัยไทยด้านการแพทย์ ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย 20 ล้านบาท จากโครงการ NSTDA Chair Professor ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการศึกษาในด้านการวิจัยและ พัฒนา โดยให้การสนับสนุนและผลักดันให้นักวิจัยที่มีความสามารถสูง สามารถทำงานวิจัย และเป็นการสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม และเป็นผู้นำทางด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผลิตผลงานที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคมโดยรวม ซึ่งจะเป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

Read more: 2 นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ คว้าทุนวิจัยแกนนำ 40 ล้านบาท

   

กระทรวงวิทย์ฯ คัดสุดยอดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์เกือบ 50 ชิ้น โชว์นายกฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 February 2015 14:03

กระทรวงวิทย์ฯ คัดสุดยอดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์เกือบ 50 ชิ้น โชว์นายกฯ เผยสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาท

alt  alt  alt

ในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และสอดคล้องกับหนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้น มี 8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำผลงานวิจัยเด่น 48 ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นอกจากนี้ยังมองถึงสุขภาพของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ และความมั่นคงทางพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบนิทรรศการพิเศษ รวมผลงานวิจัยแล้วสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หลายหมื่นล้านบาท

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ คัดสุดยอดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์เกือบ 50 ชิ้น โชว์นายกฯ

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

Microsoft partners NSTDA to spark Thai Digital Economy with Microsoft Innovation Center @NSTDA

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 February 2015 14:22

Public-private partnership with National Science and Technology Development Agency, Ministry of Science and Technology to strengthen local IT ecosystem through collaborative tools and resources

alt  alt

BANGKOK, 18 February 2015 – Microsoft (Thailand) Limited continues to drive Thailand’s digital development in partnership with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) under the Ministry of Science and Technology by establishing  the Microsoft Innovation Center (MIC) at  the NSTDA’s central Bangkok facility in Yothi Road.

Read more: Microsoft partners NSTDA to spark Thai Digital Economy with Microsoft Innovation Center @NSTDA

   

ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ สวทช. จุดประกายเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์แห่งใหม่

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 February 2015 14:01

ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ สวทช. จุดประกายเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์แห่งใหม่ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน เสริมแกร่งระบบนิเวศไอทีไทย ผ่านการสนับสนุนด้านเครื่องมือและทรัพยากรระดับโลก


กรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ 2558 --- บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ หรือ Microsoft Innovation Center (MIC) ขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

alt  alt

Read more: ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ สวทช. จุดประกายเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์แห่งใหม่

   

Page 1 of 33

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป