MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 25 August 2014 11:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014 และพระราชทานรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา

alt

Read more: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 26 August 2014 09:08

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)" โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ


โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ ๑๗ ท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๖ แห่งในโครงการฯ ณ ห้องฝึกอบรมและการเรียนรู้ ชั้น ๖ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันอังคารที่ ๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ , ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิสซึม โดยสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้ไอซีทีและเทคโนโลยีเว็บ ๒.๐ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการได้รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อได้ที่

       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy

   

BIOTEC/NSTDA launch the Thai-Fungi Application Learning resource on Thai biodiversity

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 06 August 2014 15:59

Biodiversity may be a new word for many Thai people. The importance of biodiversity and maintenance of the balance of ecosystems first began to be discussed in Thailand around 3-4 years ago, among the media and certain other groups. Studies show that around 7,000 species of plants, 15,000 species of animals and 6,000 species of micro-organisms - a figure that is anticipated to rise to some 500,000 species, are valuable to the development of economy, society, environment and quality of life of Thai people. Species that are not yet known to science, quite possibly a very large number, also represent important genetic resources that could potentially be developed for the production of medicines, foods and other products of use to humans.


The destruction of forests and pollution of water sources, combined with the lack of knowledge of Thailand’s bioresources, is gradually eroding the country’s genetic resources and causing a serious loss of biodiversity in the country. This urgent situation has provided the impetus for a major collaborative research study into the management of biodiversity as well as systematic environment conservation.


Since 2011, agencies under the Ministry of Science and Technology, including the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the National Science Museum (NSM) and the Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), have jointly launched a project to build a database of information on biodiversity research and the use of biological resources called Thai2BIO (Thai Science Bioresources and Biotechnology), which contains as many as 94,701 entries concerning information on biomaterials derived from animals, microbes and plants. The database can serve to strengthen research work on biodiversity and promote the effective and beneficial application of research. Research collated in the Thai2BIO database is published via www.thai2bio.net.

Read more: BIOTEC/NSTDA launch the Thai-Fungi Application Learning resource on Thai biodiversity

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
น้อยมากที่สุด 
   

สวทช.จับมือ สปสช. หนุนงานวิจัยนวัตกรรม – เทคโนโลยีการแพทย์ไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 05 August 2014 10:10

สวทช.จับมือ สปสช. หนุนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการแพทย์ไทย มุ่งลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หลังขาดดุลปีละกว่า  5 พันล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่ม ช่วยสร้างความเข็มแข็งให้ประเทศ

 

ที่อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4สิงหาคม 2557 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. ) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การกำหนดแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาและบริหารผลงานวิจัย ด้านการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์ ” โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.และนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. เป็นผู้ลงนามในพิธีครั้งนี้

alt  alt

Read more: สวทช.จับมือ สปสช. หนุนงานวิจัยนวัตกรรม – เทคโนโลยีการแพทย์ไทย

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 3
น้อยมากที่สุด 
   

ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 04 August 2014 11:33

วันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที" สำหรับสามเณรและครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจาก ๑๗ โรงเรียน รวมจำนวน ๘๙ รูป/คน (ครู ๓๐ รูป/คน, สามเณร ๕๙ รูป) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อได้ที่ :
       คุณเสาวดี คล้ายโสม หรือคุณนวพรรษ คำไส
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ
       E-mail : info copy

               

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ของประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 05 August 2014 18:46

โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557 ของกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอในรายละเอียดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา การติดต่อและการแพร่กระจายของโรค

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอีโบลา

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไวรัสอีโบลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 80 นาโนเมตร ยาว 790-970 นาโนเมตร อยู่ในตระกูล Filoviridae ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Zaire, Sudan, Cote d’ Ivoire, Bundibugyo และ Reston โดยสายพันธุ์ Reston ไม่ก่อโรคโรคในคน ไวรัสอีโบลามีรูปแบบที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ และอาจจะเกี่ยวพันกับการแสดงออกของโรคอื่นๆ ซึ่งยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม เอกสารฉบับเต็ม

อีโบล่า........ มหันตภัยโรคระบาดสัตว์สู่คน

โรคไวรัสอีโบล่า (Ebola) เป็นตัวอย่างอันดีของการแพร่โรคระบาดจากสัตว์สู่คน โดยที่ค้นพบในปี พ.ศ. 2548 ว่าไวรัสอีโบล่ามีแหล่งเพาะเชื้ออยู่ในค้างคาวกินพืช Hypsignathus monstrorus Epomops franqueti และ Myonycteris torguata ในแอฟริกา โดยมีพื้นที่หากินอยู่ในแหล่งที่ระบาดประจำ ใน Zaire Sudan Gabon Ivory Coast และ Uganda

พัฒนาการการระบาดสามารถอธิบายได้จากการรุกล้ำเข้าในอาณาจักรของสัตว์ป่า ทั้งนี้ โดยการจับค้างคาวเพื่อการบริโภค ทำให้เกิดการติดโรคทั้งในคนฆ่า ชำแหละ คนกิน และยังติดต่อจากคนสู่คนในที่สุด นอกจากนั้น ยังเกิดขึ้นจากการสัมผัสสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ได้รับเชื้อจากค้างคาว... เอกสารฉบับเต็ม

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557

การระบาดของโรค Ebola มีการระบาดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะระบาดต่อไป ด้วยในยุคโลกาภิวัฒน์การระบาดข้ามทวีปหรือข้ามประเทศอาจเกิดขึ้นได้ การเตรียมพร้อมในวิธีดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค Ebola โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนไว้พอสังเขป ตั้งแต่การให้การรักษาดูแลผู้ป่วย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การควบคุมป้องกันโรค ผู้ใดจะต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อใด ในกรณีพบผู้ป่วยที่มาด้วยอาการสงสัยติดเชื้อไวรัส Ebola เอกสารฉบับเต็ม

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 12
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 22

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป