MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 11 April 2014 10:55


รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2557


ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)  ประจำปีการศึกษา 2557 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2557 ไปแล้วนั้น


บัดนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2557  

 pdf ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนติดต่อสอบถามได้ที่

คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  81874 / 81815

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 816 6415

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

    

   

สัมมนา “10 เทคโนโลยีมาแรง เสริมความแกร่งอุตสาหกรรมไทย”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 April 2014 13:22ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา “10 เทคโนโลยีมาแรง เสริมความแกร่งอุตสาหกรรมไทย”  *** ฟรี ***

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-15.00 น.  ณ ห้องจุติ เอ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

-  กำหนดการ

-  รายละเอียดโครงการ

-  คลิกเพื่อ ลงทะเบียนออนไลน์

-  ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  0 2564 7000 ต่อ 71680, 71682-4, 71689, 81855

  

   

การเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 14:00

สวทช. ได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท): พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC2014) และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 5 ท่าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทและประสบการณ์ในการส่งเสริมการนำ วท มาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และองค์กร ดังนี้

alt  alt  alt

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กล่าวถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วท) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ซึ่งถือว่า วท เป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าหมายของการพัฒนา วท ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศเป็นร้อยละ 1 ต่อ GDP เมื่อสิ้นแผน และร้อยละ 2 ในระยะต่อไป2) จำนวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน และ3) สัดส่วนของการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐเป็น 70:30 โดยมีแนวทางการนำ วท ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เช่น มาตรการจูงใจด้านภาษี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเคลื่อนย้ายบุคลากรภาครัฐเพื่อทำงานในภาคเอกชน (Talent mobility) และการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ 2) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและทาง วท  เช่น โครงการโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้าน การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และการบูรณาการด้านงบประมาณ

Read more: การเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 03 April 2014 14:49

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


แนวคิด“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่มีการบูรณาการและพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม (Holistic) ได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักการและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยเป็นแนวคิดที่คำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีสติ เพื่อไม่ให้การตอบสนองความต้องการในปัจจุบันทำลายโอกาสของลูกหลานหรือคนในอนาคต ที่จะได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

 pdf ดาวน์โหลดหนังสือ [2.28 MB]

   

การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 
การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและความรู้ด้านข้าวจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าว โดยครั้งปฐมฤกษ์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” และการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ“มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน” 
 
 
ในปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ  “Rice for the world” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  คลิกเพื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

นวัตกรรม “BS – จุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 09:51

 
สวทช. / มหิดล โชว์ความสำเร็จ นำนวัตกรรม “BS – จุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ”  พร้อมผลักดันให้เอกชนผลิตในระดับอุตสาหกรรม ครั้งแรก ใน ปท. ไทย
 

สวทช.สนับสนุน ม.มหิดล นำนวัตกรรม เชื้อจุลินทรีย์ Bs กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ บ่อเกิดโรคร้าย อาทิ โรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ดังกล่าว เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษไปทำลายกระเพาะของลูกน้ำยุงรำคาญและยุงก้นปล่อง จะไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอนามัยโลกรับรองความปลอดภัยสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้พร้อมผลักดันให้ เอกชน นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ โดยจำหน่ายในต้นทุนที่ต่ำ หวังช่วยประชาชนป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุงและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) เปิดเผยว่า
สวทช. สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตและทดสอบเชื้อภายใต้ ความร่วมมือในการดำเนินงานกับภาคเอกชน กรมควบคุมโรคและกรุงเทพมหานคร  ในปี พ.ศ. 2554  โดย สวทช. ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูประเทศไทยจากวิกฤตการณ์อุทกภัย ได้ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ทดสอบจุลินทรีย์ Bs สูตรน้ำ ในระดับห้องปฏิบัติการ และ ภาคสนาม  พื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดทั้งในจังหวัดปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร   จากผลการทดสอบด้วยการฉีดพ่นจุลินทรีย์ หลังจากนั้นพบว่า ภายในพื้นที่น้ำขังไม่เกิน 10 ตารางเมตร เมื่อผสมจุลินทรีย์ Bs ร่วมกับจุลินทรีย์ Bti ที่มีฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในอัตราส่วนที่เท่ากันปริมาณ 1 ลิตร ช่วยกำจัดลูกน้ำยุงได้ทั้งหมดภายใน 2 วัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมจำนวนลูกน้ำอยู่ได้มากกว่า  2 สัปดาห์
   

Page 1 of 17

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป