MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  บทสรุปผู้บริหาร กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   บทสรุปผู้บริหาร กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   กรอบนโยบาย IT2010 ถูกใช้เป็นเข็มทิศนำการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในช่วงทศตวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางนโยบาย กระทรวงไอซีทีจึงได้พัฒนากรอบนโยบาย ICT2020 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ 10 ปีต่อจากนี้

    Items details

    • Hits: 6440 clicks
    • Average hits: 201.3 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
    น้อยมากที่สุด