การบ่มเพาะธุรกิจคืออะไร

หลายท่านอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าการบ่มเพาะธุรกิจคืออะไร การบ่มเพาะธุรกิจนั้นคือกระบวนการพัฒนาธุรกิจแบบหนึ่งครับ ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการดําเนินธุรกิจที่ต้องการการเรื่องให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีทิศทาง เป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติด้วยนะครับ ในการดําเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีบริการปรึกษาแนะนําในลักษณะพี่เลี้ยงดูแลผู้รับการบ่มเพาะ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย การดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินค่าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งธุรกิจ และยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง หลังจากจบจากการบ่มเพาะไปแล้วการบ่มเพาะธุรกิจมี 3 ระดับ ได้แก่

1. Pre Incubation

เหมาะสําหรับผู้ที่มีแนวคิดจะเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเพิ่งเริ่มทําธุรกิจ มาไม่เกิน 3 ปี และต้องการมีแผนธุรกิจที่เป็นตัวตนของผู้ประกอบการเองเพื่อทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน

2.Incubation

เหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจ อยู่แล้ว และมีความต้องการปรับปรุงการบริหารองค์กร เพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจ

3. Post Incubation

เหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจเริ่มมั่นคงแล้ว และมีความต้องการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเร่งการเติบโตของกิจการ