BIC56

 

            ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. (BIC: Business Incubation Center) ยินดีสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนในที่สุดสามารถดำเนินกิจการของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำผลงานของตนออกสู่เชิงพานิชย์อย่างจริงจัง รวมทั้งสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

คุณรู้หรือไม่ ?

1.เราบ่มเพาะผู้ประกอบการปีละกว่า 200 แนวคิดธุรกิจ

2.เราเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการออกสู่ตลาด ด้วยการมอบโอกาสออกบูธแสดงสินค้าปีละ กว่า 20 งาน ทั่วประเทศ

3.เราเตรียมพร้อมและพาไปประกวด ทั้งการประกวดในประเทศไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย อินเดีย รวมแล้วได้ 39 รางวัล

4.ปีที่ผ่านมาเราสนับสนุนทุนสำหรับเปิดตลาดต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ตุรกี ไต้หวัน ลาว พม่า

5.แต่ละปีผู้ผ่านการบ่มเพาะ สามารถดำเนินธุรกิจและเกิดรายได้มากกว่า 250 ล้านบาท เกิดการจ้างงานมากกว่า 120 อัตรา

6.ปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการบ่มเพาะ ได้รับเงินทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ  มูลค่า กว่า 10 ล้านบาท

พร้อมจะ BIC หรือ ยัง?


บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี(BIC)

มาดูกันว่าคุณเหมาะกับโครงการใด

       1.    โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

    • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีในระดับนิสิต นักศึกษา
    • พร้อมกระตุ้นให้นำความรู้ความสามารถทางด้านการคิดค้นพัฒนา และ/หรือ นำเทคโนโลยีออกสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดธุรกิจ
    • สร้างเวทีสำหรับนักเทคโนโลยีเยาวชน
    • ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้พร้อมในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ
    • ส่งเสริมนิสิต นักศึกษานำผลงานออกสู่ตลาด และพบกับผู้สนใจร่วมลงทุน 

      หมายเหตุ  ธุรกิจเทคโนโลยี หมายถึง ธุรกิจที่มีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่รวมถึงธุรกิจซื้อมา-ขายไป)

       ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

    • ได้การรับความรู้และคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการทำแผนธุรกิจ การเตรียมสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด
    • ได้มีเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถต่อยอดในการทำธุรกิจได้
    • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดและแหล่งทุนเพื่อการขายและการขยายธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีได้ทันทีที่จบการศึกษา

        คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

       - อายุ 20 - 28 ปี 

       - เปิดรับสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงในข้อใดข้อหนี่งใดดังต่อไปนี้:-

           1) เป็นผู้ที่ต้องการนำผลงานวิจัย หรือ พัฒนาสินค้าหรือบริการทางเทคโนโลยีออกสู่ตลาด

           2) เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) หรือ ทีมที่ได้สนใจเข้าโครงการบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

           3) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยีหรือสาขาธุรกิจที่จะนำไปทำเป็นธุรกิจ และประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเองเพื่อให้ตอบโจทย์ใหญ่และสำคัญของอุตสาหกรรม

สิทธิพิเศษของผู้ผ่านการอบรม

        ได้รับวุฒิบัตรการอบรม ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการ และ สวทช. และสามารถเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ต่อไป

       2. โครงการเตรียมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจเทคโนโลยี New Technopreneurs Creation Pre-incubation program

    • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีให้นักวิจัย ทายาทธุรกิจ ผู้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ หรือผู้สนใจทั่วไป
    • สามารถสร้างโมเดลธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
    • ได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานที่เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจถึง 60 ชั่วโมง
    • ได้รับการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเสริมศักยภาพในการวางแผนจัดตั้งธุรกิจ
    •  สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธนิทรรศการในงานต่างๆ และการพบแหล่งเงินทุน

        ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

    • มีความเข้าใจถึงองค์ประกอบการทำธุรกิจและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
    • มีแผนธุรกิจของตนเองที่ผ่านการปรับปรุงและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
    • สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

        คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

        1. มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง

2. มีความต้องการที่จะเริ่มดำเนินกิจการภายในระยะเวลาของโครงการ

3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

4. วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. หากจัดตั้งบริษัทแล้ว ต้องเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

6. ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

        สิทธิพิเศษของผู้ผ่านการอบรม

            ได้รับวุฒิบัตรการอบรม ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการ และ สวทช. และสามารถเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Technology Business Incubation program กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ต่อไป

3. โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี Technology Business Incubation program (Incu รุ่นที่ 12)

    • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ให้ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น
    • ได้รับการเพิ่มทักษะขั้นสูงในการประกอบธุรกิจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  การการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปิดการขาย
    • ได้รับการวินิจฉัยธุรกิจเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัท และรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
    • สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธนิทรรศการในงานต่างๆ การเข้าถึงตลาดในประเทศและต่างประเทศ การช่วยประชาสัมพันธ์บริษัท/ผลิตภัณฑ์/บริการ ผ่านสื่อต่าง ๆ ของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร
    • จัดสรรพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อ สนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลสำเร็จตามแผนบ่มเพาะธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

    • ได้ทราบถึงจุดแข็งที่ควรเสริมของตน จุดอ่อนที่ต้องปิด
    • ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากทีมที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของกิจการ
    • ได้เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่สามารถช่วยเหลือเติมเต็มหรือต่อยอดให้กับธุรกิจที่ทำได้
    • ส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงตลาดและแหล่งทุนเพื่อการขายและการขยายธุรกิจ มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปเปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ(*พิจารณาตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีที่สร้างรายได้อยู่แล้ว หรือพร้อมออกสู่ตลาดได้ทันที

2. เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

4. วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน 

6. ถ้าผ่านการอบรมโครงการ NEC มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิของผู้ผ่านการบ่มเพาะฯ

        ได้รับวุฒิบัตรการบ่มเพาะฯ ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ และ สวทช. รวมถึงขึ้นทะเบียนเป็นศิษย์เก่าของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ซึ่งจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าถึงเครือข่ายต่างๆของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.

4. Technology Business Post-incubation program

            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการก้าวสู่เวทีตลาดต่างประเทศ ได้มีโอกาสเปิดตลาดและแสวงหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น การออกบูธต่างประเทศ และการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับให้กับผลิตภัณฑ์และบริษัท พร้อมกันนี้ยังเสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการด้วยการฝึกทักษะเทคนิคการนำเสนอผลงานให้ดึงดูดใจและน่าสนใจ พร้อมก้าวสู่เวทีระดับสากล

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. ร่างโครงการ/ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (หากมี)

3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

4. สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา

วิธีการสมัคร

Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nstda.or.th/bic/images/Documents/bic_app_v1.1.doc

และส่งใบสมัครมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เลขที่111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 5362 ,5340 และ 5378 โทรสาร 0-2564-7201

หรือ เลขที่ 99/31 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2583-9992 ต่อ  1508-1512 โทรสาร 0-2962-2922