Incutech 1

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯประจำปี 2557

(รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปี 2557 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจเทคโนโลยี (อาหาร เคมีภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลหรืออื่นๆ) เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

พัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านการกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจที่มีแบบแผน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ

1. วินิจฉัยธุรกิจ / วางแผนการบ่มเพาะ (Business Diagnose)

เพื่อศึกษาความสามารถในการประกอบการ และวางแผนบ่มเพาะธุรกิจร่วมกัน

2. อบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ และ Product to Market (Advance Training)

(การเจรจาต่อรอง, เทคนิคการขาย, ทักษะการนำเสนอ, การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)

3. พบที่ปรึกษา (Consult)

การพบที่ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒิ ตามผลรายงานวินิจฉัยธุรกิจ บริษัทละ 4 ครั้ง (ครั้งละ 6 ชั่วโมง)

4. เครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network)

  • สิทธิพิเศษในการรับบริการด้านสถานที่และอุปกรณ์สำนักงานทำงาน
  • สิทธิพิเศษในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจเช่น การออกงานแสดงสินค้า การเข้าประกวดในเวทีต่างๆ เป็นต้น
  • การเชื่อมโยงแหล่งสนับสนุนเงินทุนหรือร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับท่านที่ต้องการขยายการลงทุน
  •  สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นในโครงการจะได้รับโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อต่างๆของสวทช. และงานประกวดนวัตกรรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติ

1. มีผลิตภัณฑ์/ บริการ ด้านเทคโนโลยี เป็นของตนเอง มิใช่ธุรกิจซื้อมาขายไป

2. เป็นนิติบุคคลจดเบียนในประเทศไทย

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

4. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. มีความมุ่งมั่นและมีเวลาเข้ากิจกรรมของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีไทยที่เริ่มต้นทำธุรกิจมาแล้วต้องไม่เกิน 0 - 3 ปี

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ร่างโครงการที่จะนำเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรับรองสถาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองวุฒิการศึกษา)

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครโครงการ

2. จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือ e-mail ใบสมัครมาที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
เลขที่ 99/31 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 อีเมล์:
think This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการและการสัมภาษณ์  ผลการพิจารณาเป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของโครงการ

 ค่าใช้จ่ายโครงการ

มูลค่า 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) โดยชำระค่าใช้จ่ายหลังจากผ่านการสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนชัยพงศ์ เอี่ยมสุข
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1512, 1511
โทรสาร: 02-962-2922
Email: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.