แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558)

Titleแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558)
Publication TypeBook
Year of Publication2010
Authorsกรมอาเซียน,
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Number of Pages56 หน้า
Date Published2553
Publisherกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha/eng
KeywordsAPSC, ASEAN, ASEAN countries, ASEAN Political-Security Community, Association of South East Asian Nations, กลุ่มประเทศอาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, สมาคมอาเซียน, อาเซียน
Alternate TitleASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.watchdog' doesn't exist: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:206:"SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:58:"/storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.nstda.or.th/asean/node/838 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.204.249.184 [:db_insert_placeholder_9] => 1414238003 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 2040027759544b8f33579106.09878849 ) in lock_release_all() (line 269 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).