แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558)

Titleแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558)
Publication TypeBook
Year of Publication2010
Authorsกรมอาเซียน,
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Number of Pages56 หน้า
Date Published2553
Publisherกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha/eng
KeywordsAPSC, ASEAN, ASEAN countries, ASEAN Political-Security Community, Association of South East Asian Nations, กลุ่มประเทศอาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, สมาคมอาเซียน, อาเซียน
Alternate TitleASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint