โครงการ ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย

Titleโครงการ ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย
Publication TypeBook
Year of Publication2011
Authorsชุติมา โล่งจิตร
Number of Pagesก-ญ, 98 หน้า
Date Published2554
Publisherสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Association of South East Asian Nations, Culture, Indonesia, Tourism, Travel, กลุ่มประเทศอาเซียน, การท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สมาคมอาเซียน, อาเซียน, อินโดนีเซีย
Short Titleการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย
Alternate Title Learning each other through ASEAN tourism education : The case of Indonesia