แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

Titleแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2009
Authorsสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
Number of Pages206 หน้า
Date Published2552
Publisherสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, ASEAN Studies, Association of South East Asian Nations, Education, Elementary, กลุ่มประเทศอาเซียน, การศึกษาขั้นประถม, การเรียนการสอน, สมาคมอาเซียน, หลักสูตร, อาเซียน
URLhttp://social.obec.go.th/library/document/asean/141254book03/EBOOK-471.pdf

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.watchdog' doesn't exist: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:206:"SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:58:"/storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.nstda.or.th/asean/node/661 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.237.197.160 [:db_insert_placeholder_9] => 1413953193 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 1777009842544736a90f07f7.55750361 ) in lock_release_all() (line 269 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).