แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

Titleแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2009
Authorsสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
Number of Pages206 หน้า
Date Published2552
Publisherสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, ASEAN Studies, Association of South East Asian Nations, Education, Elementary, กลุ่มประเทศอาเซียน, การศึกษาขั้นประถม, การเรียนการสอน, สมาคมอาเซียน, หลักสูตร, อาเซียน
URLhttp://social.obec.go.th/library/document/asean/141254book03/EBOOK-471.pdf