หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย

Titleหนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย
Publication TypeBook
Year of Publication2012
Authorsสุวิทย์ ตราสุวรรณ์
Number of Pages63 หน้า
Date Published2555
Publisherฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
ISBN9786167634432
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Association of South East Asian Nations, Malaysia, กลุ่มประเทศอาเซียน, มาเลเซีย, สมาคมอาเซียน, อาเซียน
Abstract

ชื่อทางการ -- เมืองหลวง -- ธงชาติ -- ดอกไม้ประจำชาติ -- ภาษาทางการ -- การปกครอง -- ได้รับเอกราช -- อาณาเขต -- ประชากร -- สกุลเงิน -- เศรษฐกิจ -- ศาสนาและประเพณี -- ภูมิอากาศ -- ภูมิประเทศ -- ทรัพยากรธรรมชาติ -- วัฒนธรรม -- ความโดดเด่น -- สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ -- การค้าและการลงทุน -- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ -- รายได้ประชาชาติต่อหัว -- การขยายตัวทางเศรษฐกิจ -- สินค้านำเข้าสำคัญ -- สินค้าส่งออกสำคัญ -- การเช้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน -- บทบาทและความสัมพันธ์บนเวทีอาเซียน -- ผลประโยชน์ที่ลงตัวภายใต้ความร่วมมือ -- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียและประเทศสมาชิกในอาเซียน -- โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ -- โครงการ ASEAN Plus -- ร้อยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย

Short Titleมาเลเซีย
Alternate TitleThe Federation of Malaysia