เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในประเทศอาเชียนเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา : รายงานผลการวิจัย

Titleเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในประเทศอาเชียนเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา : รายงานผลการวิจัย
Publication TypeReport
Year of Publication1990
Authorsพีระ จิระโสภณ
Pagination116 หน้า
Date Published2533
Institutionสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Cambodia, Newspaper, กลุ่มประเทศอาเซียน, กัมพูชา, หนังสือพิมพ์, อาเซียน
Abstract

สารบัญ: ปัญหากัมพูชา -- นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียนเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศมาเลเซีย -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศสิงคโปร์ -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศอินโดนีเซีย -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศฟิลิปปินส์

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.watchdog' doesn't exist: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:206:"SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:58:"/storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.nstda.or.th/asean/node/373 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.91.9.248 [:db_insert_placeholder_9] => 1414842099 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 4686545395454c6f36b64b0.91943196 ) in lock_release_all() (line 269 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).