เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในประเทศอาเชียนเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา : รายงานผลการวิจัย

Titleเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในประเทศอาเชียนเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา : รายงานผลการวิจัย
Publication TypeReport
Year of Publication1990
Authorsพีระ จิระโสภณ
Pagination116 หน้า
Date Published2533
Institutionสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Cambodia, Newspaper, กลุ่มประเทศอาเซียน, กัมพูชา, หนังสือพิมพ์, อาเซียน
Abstract

สารบัญ: ปัญหากัมพูชา -- นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียนเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศมาเลเซีย -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศสิงคโปร์ -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศอินโดนีเซีย -- บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศฟิลิปปินส์