ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า

Titleความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
Publication TypeReport
Authorsพรพิมล ตรีโชติ
Paginationก-ฉ, 192 แผ่น
Date Published2549
Institutionสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Association of South East Asian Nations, Combodia, Laos, Myanmar, Vietnam, กลุ่มประเทศอาเซียน, กัมพูชา, พม่า, ลาว, สมาคมอาเซียน, อาเซียน, เวียดนาม
Abstract

สารบัญ: สมาชิกใหม่ของอาเซียนและภัยคุกคาม -- ความมั่นคงของเวียดนาม : สภาพแวดล้อมของการเมืองระหว่างประเทศ ; ภัยคุกคามจากภายใน ; ขีดความสามารถทางการเมืองของรัฐ ; ขีดความสามารถของกองทัพ ; สมรรถนะในการรักษาความมั่นคงหลังการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน -- ความมั่นคงของพม่า : วิวัฒนาการการเมืองพม่า จุดกำเนิดภัยคุกคามภายในประเทศ ;ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ; ศักยภาพของรัฐบาลพม่าในการป้องกันและจัดการกับภัยคุกคาม ; พม่ากับอาเซียน -- ความมั่นคงของลาว : จากสงครามเย็นสู่โลกาภิวัตน์ ; สิ่งท้าทายและข้อขัดแย้งกับต่างประเทศ ; ปัญหาเกี่ยวกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลลาว ; รัฐบาลใต้ดินขู่วางระเบิดในลาว ; สาละวนปัญหาด้วยม้งลาว-ม้งไทย ; ประชาสังคมกับความมั่นคง ; ความมั่นคงของรัฐและพรรคคอมมิวนิสต์ --ความมั่นคงของกัมพูชา : โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางการเมืองของกัมพูชา ; สภาพแวดล้อมทางการเมืองของกัมพูชาในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปี ค.ศ. 2003 ; กองทัพกัมพูชากับบทบาทและนโยบายการป้องกันประเทศ ; ภัยคุกคามความมั่นคง ; การเกิดขึ้นและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ; การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของกัมพูชา

Alternate TitlePolitical security and capacity of new ASEAN member : a case study on Vietnam, Combodia, Laos and Myanmar