ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

  1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Continue reading

“เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง” รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2549 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดร.รุ้งนภา ทองพูล นักวิจัยประจำหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  และคณะผู้วิจัยจากเอ็มเทค เจ้าของผลงาน “เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง” รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2549 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลชมเชย) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

“เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไว แสง” นี้เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ ทำให้ประหยัดไฟฟ้า โดยต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ทำงานได้ เช่น นาฬิกา พัดลมไดโอดเปล่งแสง ความโดดเด่นของผลงานชิ้นนี้ คือ มีกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องผลิตใน clean room อุปกรณ์และสารตั้งต้นราคาไม่แพง ทดแทนเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำด้วยซิลิกอน ซึ่งนอกจากมันจะมีราคาค่อนข้างสูง ยังมีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก เช่นต้องทำใน clean Room คือห้องที่ไม่มีฝุ่น เพราะถ้ามีแล้วเซลล์จะไม่สามารถทำงานได้

คณะผู้วิจัย
ดร.ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์
ดร. มณฑล นาคปฐม
ดร. บุญสม สหสิทธิวัฒน์
ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง
นางสาวศรชล โยริยะ
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล
นางสาวพณิชากรณ์ ใจยงค์
นายวิชิต วราศิริกุล