ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

  1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 จาก วช.

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น สาขาเคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การสังเคราะห์แท่งโลหะนาโนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ (Synthetic Metal Nanowires: Application towards On-demand Controlled Reactions and Autonomous Motions)”

ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ที่เน้นในด้านการศึกษาโครงสร้างในระดับนาโนเมตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการคิดค้นวิธีการสังเคราะห์และการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของวัสดุ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล่านี้ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีและชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในงานทางการแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย : ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะทีมวิจัย จาก MTEC

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลอนันท์ และคณะทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันดังนี้

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 ระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “นวัตกรรมการผลิตยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร”
  2. รางวัล Special Prize ด้านเกษตรและอาหาร ในวานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “เทคโนโลยีการจัดการของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่มีประสิทธิภาพสูง”
  3. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม และ รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนียสำหรับผลิตภัณฑ์จุกนมยาง”
  4. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา”
  5. รางวัญเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการเกษตรในงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2012 จากผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้น”

Continue reading

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ (University of Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ดร. มรกตเริ่มงานครั้งแรกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่ SEATO Medical Research Laboratory ในปี พ.ศ. 2511 และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยสอน และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ในปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2517 ตามลำดับ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร. มรกต เข้ารับราชการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปัจจุบัน) ในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน) และมีส่วนร่วมในการดำเนินการก่อตั้งคณะพลังงานและวัสดุ และดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพลังงานและวัสดุ ในปี พ.ศ. 2533 – 2536 นอกจากนั้นยังมีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรชีวภาพและ เทคโนโลยี จนสำเร็จลุล่วงในปี พ.ศ. 2537 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2537 ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ ได้โอนไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค ในปีพ.ศ. 2543

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย และตำแหน่งเลขาธิการของเครือข่ายจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของยูเนสโก (The UNESCO Regional Network for Microbiology and Microbial Biotechnology in Southeast Asia) ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากผลงานการวิจัยและพัฒนา เช่น รางวัลโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2546 ประเภท Off-grid จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์” ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งใน ประเทศ และท่านยังเป็นผู้นำการวิจัยรุ่นแรกๆ ของประเทศไทยในงานวิจัยด้านไบโอเซ็นเซอร์อีกด้วย

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ. 2547- 30 มิถุนายน 2553)

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2514 และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2518 จากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมา (พ.ศ. 2519) สำเร็จการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานในฐานะผู้ช่วยวิศวกร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2513 จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในฐานะนักวิจัยและนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2514-2519 ก่อนจะกลับมารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ.2519-2522

จากนั้นก็ได้ย้ายไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 7 ปี (พ.ศ.2522-2529) ขณะที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีนั้น ก็ได้รับมอบหมายในการเป็นประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2524-2531 ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะพลังงานและวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2530 ตามลำดับ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ.2527-2537 ท่านยังเป็นผู้ดำเนินงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

พ.ศ.2529 ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2535-2543 ระหว่างนี้ยังได้เข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในปี พ.ศ.2538 ผู้อำนวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.2543 ได้เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับการเป็นที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 สมัยในช่วง พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

 

 

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ.2510 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นในปี 2519 ได้สำเร็จการศึกษาระดับ Post-doctoral Training จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ได้เริ่มต้นเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ และนอกจากงานวิชาการแล้ว ได้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น รองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ได้ย้ายเข้ามารับงานใน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. พร้อมกับการเป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. จนกระทั่งปี พ.ศ.2538 ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวทช. (สายงานพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี) ปี พ.ศ. 2547 ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ยังได้เข้ารับตำแหน่งภายนอก สวทช. ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นงานอุทยานวิทยาศาสตร์ งานสนับสนุนภาคเอกชนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ รวมถึงงานมหาวิทยาลัย เช่น ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks, IASP) ในช่วง พ.ศ.2549-2551 และนายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2552-2554

การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการวางนโยบายและแผนการจัดตั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ การพัฒนาบริการมูลค่าเพิ่มต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ภาครัฐ-ภาคเอกชน การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขณะที่งานสนับสนุนภาคเอกชนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและยกระดับเทคโนโลยีในโรงงาน การเสาะหาเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ การบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี งานมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งงานที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ มีส่วนร่วมในการวางรากฐานและพัฒนา เช่น คณะกรรมการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ มีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวยาจากสมุนไพรไทย วิธีการสังเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้สังเคราะห์สารที่เป็นตัวยาและสารที่มีประโยชน์อื่นๆ รวมถึงการวิจัยปฏิกริยาเคมีอินทรีย์ เพื่อศึกษากลไกการเกิดปฏิกริยาและเพื่อพัฒนาปฏิกริยาไปใช้ประโยชน์ในเชิง สังเคราะห์ จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 40 งาน และหนังสือเคมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 เล่ม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ประถมาภรณ์, มงกุฎไทย ป.ม. พ.ศ. 2532
  • ประถมาภรณ์, ช้างเผือก ป.ช. พ.ศ. 2535

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

ปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ

อุทยานวิทย์ฯ ประเทศไทย – อุทยานวิทย์ฯ เกาหลีใต้ ผนึกกำลังพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ “KTBI@TSP”

โครงการ Korea Technology Business Incubator@Thailand Science Park หรือ KTBI@TSP เป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกับ Chungnam Techno Park อุทยานวิทยาศาสตร์จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ตกลงเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์พี่น้อง (Sister Parks) เมื่อปี 2550 และต่อมา Chungnam Techno Park ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจแห่งแรกของเกาหลีในต่างประเทศขึ้น จึงได้หารือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้ง KTBI@TSP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยมีที่ทำการ ณ Garden fo Innovation ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Continue reading

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร. ลดาวัลย์ กระแสร์ชล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2538 ดร. ลดาวัลย์ ได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาการจัดการคุณภาพ (Quality Management) ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (Nottingham University) ประเทศอังกฤษ

ดร. ลดาวัลย์ เริ่มงานครั้งแรกในตำแหน่งนักวิจัยของโครงการวิจัยป่าชายเลน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 ดร. ลดาวัลย์ ได้ร่วมงานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในตำแหน่งนักวิชาการด้านมาตรฐาน การทดสอบ และควบคุมคุณภาพ และเติบโตในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2546 และตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2550 ตามลำดับ

ปัจจุบัน ดร. ลดาวัลย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ซึ่งรับผิดชอบในด้านการวางแผนและกลยุทธ์องค์กร การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการเงินและบัญชี  นอกจากนี้ ดร. ลดาวัลย์ ยังมีบทบาทในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพของประเทศไทย โดย ดร. ลดาวัลย์ มีตำแหน่งอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ และตำแหน่งกรรมการและเลขานุการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็ม (Total Quality Management) ในประเทศไทยอีกด้วย

นายขวัญชัย หลำอุบล

นายขวัญชัย หลำอุบล

นายขวัญชัย หลำอุบล
หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

คุณขวัญชัย หลำอุบล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิลปศาสตร์บัณฑิต (สารนิเทศศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำเร็จรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ในปี พ.ศ. 2515 คุณขวัญชัย เริ่มงานครั้งแรกในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และย้ายมารับตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปีถัดมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 คุณขวัญชัย มีโอกาสร่วมงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ในขณะนั้น) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายศึกษาสถานภาพเทคโนโลยี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 คุณขวัญชัย ร่วมงานกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เนคเทค ในปี พ.ศ. 2535 ในช่วงเปลี่ยนเป็นยุคสหัสวรรษ (พ.ศ. 2543) นั้น คุณขวัญชัย ได้มีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมในเรื่อง Y2K โดยรับผิดชอบในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 และในปีเดียวกันนั้นเอง คุณขวัญชัย ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เนคเทค

ปัจจุบัน คุณขวัญชัย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำกับดูแลงานในด้านการตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง

คุณขวัญชัย มีบทความ และผลงานทางวิชาการกว่า 20 ชิ้น อีกทั้งเคยได้รับพระราชทานเครื่องราช- อิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) ในปี พ.ศ. 2522 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ในปี พ.ศ. 2526

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(1 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน)

 

ดร.ทวีศักดิ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อพ.ศ.2518 ด้วยทุนรัฐบาลไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Digital Communications จากสถาบันเดียวกันในปี พ.ศ.2524 ด้วยทุนมหาวิทยาลัยลอนดอน

ดร.ทวีศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ด้วยการเป็นผู้ช่วยจัดรายการที่สถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และในปี พ.ศ. 2524 ได้เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นได้ย้ายมาสอนที่ภาควิชาบริหารอุตสาหการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปี พ.ศ.2526 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบด้านวิจัย วิศวกรรม และปฏิบัติการของศูนย์ข้อมูล

ในปี พ.ศ. 2537 ดร.ทวีศักดิ์ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รับผิดชอบด้านการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และในปี พ.ศ. 2541 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ (พ.ศ.2541-2549) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (19 ต.ค.2549-30 มิ.ย.2553) กำกับดูแลสำนักลงทุนและสารสนเทศ

ดร.ทวีศักดิ์ มีผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย อาทิ Microprocessor-based data entry device ระบบการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงสำหรับการติดต่อระหว่างเรือดำน้ำ การปรับปรุงคุณภาพของการรับส่งโทรสารตามมาตรฐาน CCITT-G2 โดยใช้เทคนิค Echo Cancellation และการออกแบบและพัฒนาต้นแบบจอภาพแบบสัมผัส นอกจากนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามาตรฐานภาษาไทยเพื่อใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ โครงการทดสอบทางด่วนสารสนเทศ โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย โครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.ทวีศักดิ์ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน (บริษัทร่วมทุนระหว่าง สวทช ทศท. และ กสท.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนภาครัฐ และเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น