ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science LOREAL Thailand) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

drtaridaporn

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกระดับโมเลกุลของการสร้างเมลานินโดยระบบโพรฟีนอลออกซิเดส และบทบาทสำคัญในการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง” Continue reading

นักวิจัยหญิงไบโอเทค ได้รับเลือกจาก GCP ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 Generation Challenge Programme หรือ GCP ได้ยกย่องนักวิทยาศาสตร์หญิงจากทั่วโลกที่ทำงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชอาหาร อาทิ ข้าว พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช ซึ่งมี ดร. โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ได้รับเลือกในครั้งนี้
นักวิจัยหญิงไบโอเทค ได้รับเลือกจาก GCP ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.จิตติมา พิริยะพงศา กับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา นักวิจัยจากสถาบันจีโนม ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ศช. ผู้ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากงานวิจัยเรื่อง “Application of bioinformatics techniques for studying a novel microRNA regulatory mechanism through promoter targeting” Continue reading

AflaSense: Rapid and Portable Aflatoxin Sensor คว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา “AflaSense” เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ที่ให้ผลการตรวจวัดรวดเร็ว ขนาดเล็กพกพาสะดวก (Rapid and Portable Aflatoxin Sensor) มี ต้นทุนการผลิตต่ำโดยนำเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้า เคมีมาใช้ในการตรวจ วัดสารอะฟลาทอกซินเป็น ครั้งแรก กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกริยาดังกล่าวจะถูกคำนวนเป็นความเข้มข้นของสารอะ ฟลาทอกซินและแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้งานร่วมกับขั้วไฟฟ้ากราฟิน (Graphene-Base Strip)แบบใช้ครั้งเดียว ที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและ ความไวสูง Continue reading

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร รับรางวัลนักเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2556 จากบริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด โดยรางวัลนี้จะพิจารณามอบให้กับนักวิจัยที่มีศักยภาพ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ได้

2 หน่วยงานภายใต้ สวทช. คว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2012

เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง The Synergy Hall อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) กรุงทพฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2012” ให้กับองค์กรและผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน จำนวน 56 ราย จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการ อนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนา พลังงานทดแทนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ ได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลกว่า 300 คน Continue reading

“ธัญสิริน” พันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ นามพระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามข้าว “ธัญสิริน” ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธี มาตรฐาน จนได้ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6 แต่มีความต้านทานโรคไหม้ ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 4 ปี

“ธัญสิริน” ซึ่งมาจากคำว่า “ธัญ” ที่แปลว่าข้าว และพระนาม “สิรินธร” ถือเป็นข้าวพันธุ์แรกที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ถือเป็นข้าวที่มีการเพาะปลูกเป็นหลัก ข้าวเหนียวที่เรากินส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์นี้ แต่เป็นข้าวที่มีความอ่อนแอ มักจะเกิดโรคไหม้ซึ่งเป็นปัญหาหลักของพื้นที่นาน้ำฝน ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างประจำทุกปี ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของเกษตรกร

ดังนั้น จึงมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 โดยพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะสำคัญ คือ ความสามารถต้านทานโรคไหม้ ทำให้ได้ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่งมาแจกจ่ายให้แ่ก่เกษตรกรเพาะปลูก ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้ คือ ลำต้นแข็งแรงทนการหักล้ม ให้ผลผลิตอยู่ที่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ลดเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก โดยพื้นที่ปลูกที่เป็นออร์แกนิกส์ สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

ที่ผ่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน นำไปทดลองปลูกในนาข้าวของเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย ลำปาง ชัยภูมิ และสกลนคร โดยปลูกแทนข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เดิม ในช่วงเวลา 3 ปี พบว่าสามารถลดความเสียหายในนาข้าวได้ถึง 30%

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Sciene in Rural Schools : SiRS)

ไบโอเทคได้สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน สกลนคร เลย พังงา และนราธิวาส มีโรงเรียนในโครงการมากกว่า 200 โรงเรียน โดยในปีงบประมาณ 2553 มีกิจกรรมที่ดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่

  • โครงการโรงเรียนท้องถิ่นฐานวิทยาศาสตร์
  • โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในถิ่นทุรกันดาร
  • โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
  • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  • โครงการพัฒนาศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • และกิจกรรมอื่นๆ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. รายงานประจำปี 2553 : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. ปทุมธานี :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2553.

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ไบโอเทคได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสังเคราะห์สารสำคัญของยา (active pharmaceutical ingredients) เพื่อผลิตสารออกฤทธิ์/สารสำคัญของยาสำหรับทดแทนยาที่ติดสิทธิบัตรหรือเตรียมความพร้อมสำหรับยาที่กำลังจะหมดสิทธิบัตร โดยได้พัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารสำคัญทางยาลดความดันโลหิต Felodipine และ Amlodipine ในระดับห้องปฏิบัติการ

ไบโอเทคได้พัฒนาความสามารถ proteomics technology และได้ร่วมกับนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในโครงการวิจัย เช่น วิเคราะห์โปรตีนโปรตีนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี การวิเคราะห์มะเร็งเต้านมเพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์ การรักษา และการป้องกันอุบัติของโรค เป็นต้น

นอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีชีวสารสนเทศมาประยุกต์และสร้างศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลชีววิทยา ได้แก่ ซอฟต์แวร์ VarDetect (www.biotec.or.th/GI/tools/vardetect) สำหรับการค้นหาความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เรียกว่า สนิป (SNPs)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. รายงานประจำปี 2552 : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. ปทุมธานี :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2552.