ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

  1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 จาก วช.

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น สาขาเคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การสังเคราะห์แท่งโลหะนาโนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ (Synthetic Metal Nanowires: Application towards On-demand Controlled Reactions and Autonomous Motions)”

ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ที่เน้นในด้านการศึกษาโครงสร้างในระดับนาโนเมตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการคิดค้นวิธีการสังเคราะห์และการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของวัสดุ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล่านี้ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีและชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในงานทางการแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย : ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะทีมวิจัย จาก MTEC

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลอนันท์ และคณะทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันดังนี้

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 ระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “นวัตกรรมการผลิตยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร”
  2. รางวัล Special Prize ด้านเกษตรและอาหาร ในวานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “เทคโนโลยีการจัดการของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่มีประสิทธิภาพสูง”
  3. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม และ รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนียสำหรับผลิตภัณฑ์จุกนมยาง”
  4. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา”
  5. รางวัญเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการเกษตรในงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2012 จากผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้น”

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science LOREAL Thailand) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

drtaridaporn

ดร.ศศิธร จินดามรกฎ นักวิจัยจากไบโอเทค ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยม จาก ม.เกษตรศาสตร์

ดร.ศศิธร  จินดามรกฎ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยม จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงาน “The Species Diversity of Yeats in Some Natural Habitats of Thailand”

ดร.ปิยนันท์ หาญพิชาญชัย คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2550 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ดร.ปิยนันท์  หาญพิชาญชัย นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการ Bioresources Technology  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) ระดับชมเชย ประจำปี 2550 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของอนุภาค pre-ribosomes ในระหว่างการสร้างไรโบโซมในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae”

 

ชุดตรวจนับเม็ดเลือดขาว CD4+lymphocytes ราคาประหยัด รางวัลงานวิจัยเด่น กลุ่มงานวิจัยอุตสาหกรรม ปี 2549

รศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์  จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เครือข่ายศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลงานวิจัยเด่น กลุ่มงานวิจัยอุตสาหกรรม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2549 กับผลงาน “ชุดตรวจนับเม็ดเลือดขาว CD4+lymphocytes ราคาประหยัด”

การตรวจนับ จำนวนเม็ดเลือดขาว CD4+lymphocytes เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งระบบ   จัดเป็นวิธีการตรวจวัดระดับความรุนแรงของโรคเอดส์ที่สำคัญมาก  เพราะสามารถบ่งบอกสถานะของผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์  และใช้พยากรณ์ความรุนแรงของโรคได้  รวมทั้งการรักษาโดยการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยยังขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ด เลือดขาวชนิดนี้ ดังนั้นจำนวน ปัจจุบันวิธีตรวจ คือ ต้องใช้ชุดน้ำยานำเข้าจากต่างประเทศและเครื่อง Flow cytometer ซึ่งมีราคาหลายล้านบาท  ทำให้การตรวจนับ CD4+lymphocytes มาค่าใช้จ่ายสูง รศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์ จึงได้ศึกษาและพัฒนาชุดตรวจนับเม็ดเลือดขาว CD4+lymphocytes ราคาประหยัดขึ้น ซึ่งสามารถรู้ผลการตรวจได้ภายใน 1 ชั่วโมง

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ และเครือข่ายวิจัยโรคไข้เลือดออกและไวรัสไข้เลือดออก ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล–บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2550

นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ ร่วมกับคณะผู้วิจัยจากหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ไบโอเทค) และหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล–บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2550 สาขากลุ่มบุคคลด้านเครือข่าย งานวิจัยไข้เลือดออกจากมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทบีบราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กับผลงานการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคไข้เลือดออก”

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และ นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550

นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ ร่วมกับคณะผู้วิจัยจากหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ไบโอเทค) และหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 ระดับดีเยี่ยม (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)จากการดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “โรคไข้เลือดออก และไวรัสเด็งกี่” (Dengue hemorrhagic fever and dengue virus research) โดยการสนับสนุนหลักจาก ไบโอเทค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยนี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดความเข้าใจกลไกใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังทำให้เกิดศูนย์กลางการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (Specimen) อย่างเป็นระบบ การพัฒนาสายพันธุ์วัคซีนใหม่ของโรคไข้เลือดออก การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในห้องปฏิบัติการทดแทน การใช้ชุดตรวจจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดชุดของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนส่วนต่างๆ ของไวรัสเด็งกี่ มากกว่า 30 ชนิด โครงข่ายงานวิจัยโรคไข้เลือดออกและไวรัสเด็งกี่ ทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างบุคลากรวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ

นอก จากงานวิจัยเรื่อง “โรคไข้เลือดออก และไวรัสเด็งกี่” ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแล้ว    นายแพทย์ปรีดา  มาลาสิทธิ์  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศช. และที่ปรึกษาหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์  สถานส่งเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีกำหนดเข้ารับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 จากการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้าน Bio-medical research เพื่อศึกษากลไกพยาธิกำเนิดโรคที่พบบ่อยในประเทศ

รายชื่อทีมวิจัย “โรคไข้เลือดออก และไวรัสเด็งกี่”
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
รศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ผศ.ดร.สง่า พัฒนากิจสกุล
ผศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
ดร.ประพัฒน์ สุริยผล
ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์
ดร.ศันสนีย น้อยสะคราญ
พญ. ลัดดา ดำริการเลิศ
พญ. ศิริจิตต์ วาสนวัฒน์
พญ. วรรณี ลิ่มปิติกุล
รศ.ดร.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ
ดร.พูนสุข กีฬาแปง
ดร.อมรรัตน์ กาญจนหฤทัย
ดร.สุธา เสงี่ยมบุตร
ผศ.ดร.นพ.อนวัช ศกุนตาภัย
ผศ.ดร.จุฑาธิป มงคลทรัพยา
ดร.พญ. ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
ดร.ฐนียา ดวงจินดา
ดร.วันวิสา เดชนิรัตติศัย

ศ.ดร.เพทาย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 กับผลงาน“การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของโรคไตผิดปกติในการขับกรด”

ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย  เย็นจิตโสมนัส หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และทีมงาน ผศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล จากหน่วยอนูชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับชมเชย ประจำปี 2550 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงาน “การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของโรคไตผิดปกติในการขับกรด”