จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สู่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อยกย่องพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อกระตุ้นสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม พ.ศ. 2527  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมกันพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนและเยาวชนมีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายนพ.ศ. 2528 อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี

ในปี พ.ศ. 2549 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานได้ขยายระยะเวลาจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ และเปลี่ยนชื่องานเป็น “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” โดยรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” (โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม เป็นวันเทคโนโลยีของไทย) และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” (โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม เป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ) ในงานเดียวกันนี้

พ.ศ. 2550
แนวคิดการจัดงาน :  วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม
สถานที่จัดงาน : ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา
ระหว่างวันที่ :  8- 19  สิงหาคม  2550
นิทรรศการในงาน : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”   นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งปัจจุบันและอนาคต และนิทรรศการจากต่างประเทศ 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ และแคนาดา
ดูรายละเอียดของงาน

พ.ศ. 2551
แนวคิดการจัดงาน :  วิทยาศาสตร์  สร้างชาติ  สร้างอนาคต
สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา
ระหว่างวันที่  : 8-22 สิงหาคม  2551
ไฮไลท์ของงาน :  นิทรรศการ “ภาวะโลกร้อน”  ในรูปแบบ 4  มิติ การเรียนรู้เรื่องวิกฤติพลังงานและการแก้ไข การท่องโลกอวกาศและผจญภัยในป่ากาลาปากอส  เพื่อเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

พ.ศ. 2552
แนวคิดการจัดงาน : วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำไทยก้าวหน้า
สถานที่จัดงาน : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่:  8-23 สิงหาคม 2552
ไฮไลท์ของงาน : 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เอกภพวิทยา ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ กู้วิกฤติโลก ลด Global Warming เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ พลังงานทางเลือกใหม่ นาโนเทคโนโลยีรอบตัวเรา ร่วมดื่ม ร่วมใช้ รวมใจรักษ์น้ำ นวัตกรรมสู่โลกเสมือน อาหารและสุขภาพ AUTOmation technology & Robot และลานกิจกรรมเยาวชน
รายละเอียดของงาน

พ.ศ. 2553
แนวคิดการจัดงาน : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ระหว่างวันที่ : 7-22 สิงหาคม 2553
ไฮไลท์ของงาน : สายฝนแห่งปัญญา จากฟากฟ้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (พลวัตรแห่งการพัฒนา หรือ Siam Revolution) นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย (ดิน น้ำ ป่า คน) เรื่องราวของวิกฤตโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ (ปีนี้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ) แสงและเลเซอร์ หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีอัตโนมัติ (หุ่นยนต์นะโม และหุ่นยนต์โค้ก) เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ โลกดิจิทัล มิติวิทยาศาสตร์
ดูรายละเอียดของาน

พ.ศ. 2554
แนวคิดการจัดงาน : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ระหว่างวันที่ :  6-21 สิงหาคม 2554
ไฮไลท์ของงาน : เป็นปีมหามงคล 84 พรรษา เน้นเรื่องความคิดและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และนิทรรศการหลัก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate Change)  มหัศจรรย์แห่งเคมี (Chemistry) เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (Alternative Energy)   น้ำ..คุณค่าแห่งชีวิต (Water) เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ (Technology for Elder and Disabled)
ดูรายละเอียดของงาน

พ.ศ. 2555
แนวคิดการจัดงาน : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ระหว่างวันที่ :  17-31 สิงหาคม 2555
ไฮไลท์ของงาน : จัดแสดงและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย    รู้ทันภัยพิบัติ (Disaster Pavilion)   โลกและเอกภพ   (Earth &  Universe)  คณิตศาสตร์ (Mathematics)  การบริหารจัดการน้ำ  (Water Management) นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว (Innovation For Green Society) อาหารไทยเพื่อสุขภาพ (Thai Food for Health)
นิทรรศการจากต่างประเทศ  (International Pavilion) กิจกรรมสำหรับเยาวชน (Activities for Youth)

พ.ศ. 2556
แนวคิดการจัดงาน : ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน
สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ระหว่างวันที่ :  6-21 สิงหาคม 2556
ไฮไลท์ของงาน : นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในปี 2556 ยังถือเป็นการร่วมฉลองปีสากลแห่งความร่วมมือเรื่องน้ำ เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศ และแถบภูมิภาคเอเชีย นำเสนอผลงานความก้าวหน้า และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วย พลังงานเพื่ออนาคต (Hi-Light Live Action) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม (Climate Change) วิกฤตอาหาร เทคโนโลยีการแพทย์และยา ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการจัดการน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศเตือนภัยสึนามิ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมCar Mapping  เทคโนโลยี นิวเคลียร์กับการเกษตร  เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อการเกษตรเน้นสาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช และนิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและธรรมชาติรอบตัว
ดูรายละเอียดของงาน

รายการอ้างอิง:

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2556.  http://www.nst2013.com สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2556

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2553.  http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/1914.html สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554. เริ่มแล้ว! งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2554 http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/2376–2554.html สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555. กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวความพร้อมเปิดงานมหกรรมวิทย์  2555. http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/2662–2555.html สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556.

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. http://www.scisoc.or.th/home1/images/Downloads/manualsciweek55.pdf สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556.

ฐิติมา ธรรมบำรุง. 2552. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.http://www.stks.or.th/blog/?p=3348 สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556.

 

Comments are closed.