NSTDA Investors’ Day 2014

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors ‘Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
ศูนย์ลงทุน สวทช. ซึ่งมีหน้าที่ใช้กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และ ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงได้วางแผนที่จะจัดงาน NSTDA Investors’ Day ขึ้น โดยปัจจุบันถือเป็นกิจกรรมประจำปีของ สวทช. เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนต่อการนำผลงานวิจัยที่จัดแสดงไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งงาน NSTDA Investors’ Day ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเมื่อเดือนกันยายน 2553 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและผู้ประกอบการ

สำหรับปี 2557 นี้ สวทช. ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IP Innovation and Technology Expo (IPITEx. 2014) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และพันธมิตรต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดงาน เพื่อมุ่งผลให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ได้นำนวัตกรรมอันเกิดจากผลงานของคนไทยไปใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดการค้า สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของไทย

งาน IPITEx. 2014 เป็นการรวมการจัดงานที่มีวัถตุประสงค์มุ่งเน้นการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่หน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้น ได้แก่ “ตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Fair” (ทป.) “เทคโนมาร์ท Technology and Innovation Mart” (วท.) “NSTDA Investors’ Day” (สวทช.) “วันนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation Day” (NIA) “งานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออุตสาหกรรม”(สกว.) “งานสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมในงานวันนักประดิษฐ์” (วช.) “งานวิจัยและพัฒนาเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม” (วว.) มาร่วมเสนอเพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาในแต่ละกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรม เกิดความสะดวกในการเข้าชมรับรู้ และจับคู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเกิดความประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งนี้ เน้นการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในรูปของสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สามารถนำสู่การพัฒนาสินค้าและบริการของภาคการผลิต นำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย สวทช. นำกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญจากงาน NSTDA Investors’ Day ที่ สวทช. เคยจัดเป็นกิจกรรมประจำปี รวมทั้งผลงานวิจัย ที่เป็นผลงานเด่นและผลงานที่น่าสนใจในปีนี้ ตลอดจนบริการสนับสนุนภาคเอกชนต่างๆ เข้าร่วมในงาน IPITEx 2014 นี้ด้วย

Comments are closed.