NSTDA Investors’ Day 2015

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) จัดงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อให้กลุ่มนักธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงผลงานวิจัยไทยที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดและต่อยอดสู่ภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

ภายในงานพบกับการนำเสนอ 5 ผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน  ได้แก่

  1. “ฝึกฝน” ระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น
  2. “blueAMP” ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ
  3. “PoreMat” เถ้าแกลบในรูปเม็ดที่มีสมบัติความพรุนตัวสูง
  4. “Magic Stone” แผ่นทดแทนหินธรรมชาติจากวัสดุรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  5. “B-Fresh” ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ จุลินทรีย์ Continue reading