NSTDA Investors’ Day 2015

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) จัดงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อให้กลุ่มนักธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงผลงานวิจัยไทยที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดและต่อยอดสู่ภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

ภายในงานพบกับการนำเสนอ 5 ผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน  ได้แก่

 1. “ฝึกฝน” ระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น
 2. “blueAMP” ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ
 3. “PoreMat” เถ้าแกลบในรูปเม็ดที่มีสมบัติความพรุนตัวสูง
 4. “Magic Stone” แผ่นทดแทนหินธรรมชาติจากวัสดุรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 5. “B-Fresh” ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ จุลินทรีย์ Continue reading

NSTDA Investors’ Day 2014

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors ‘Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: นักวิจัยผลงานเด่นจากงาน NSTDA Investors’ Day 2013

ผู้บริหารพบนักวิจัย: นักวิจัยผลงานเด่นจากงาน NSTDA Investors’ Day 2013 รับมอบเกียรติบัตรจาก ผพว. ในเวทีที่ประชุมผู้บริหาร XCMB เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัยผลงานเด่นในการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ สวทช. จากการนำเสนอผลงานเด่นในงาน NSTDA Investors’ Day 2013 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 950 ราย จากกว่า 360 หน่วยงาน คิดเป็นหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 19 และภาคเอกชนร้อยละ 67 และมีนักลงทุนสนใจเข้าเจรจาธุรกิจในผลงานต่างๆ จำนวนมาก ดังต่อไปนี้ Continue reading

NSTDA Investors’ Day

สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors’ Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ภายใต้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 • สถาบันการเงิน นักลงทุน Venture capitalists และ Angel fund
 • นักลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • ผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งาน NSTDA Investors’ Day ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของ Commercialization cycle ของ สวทช. ทั้งนี้บทบาทของศูนย์ลงทุนในการจัดงานนี้คือ การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. เป็นต้นแบบระดับอุตสาหกรรมเพื่อจัดแสดงในงาน การเชิญชวนนักลงทุนเป้าหมายในวงกว้างให้มาร่วมงาน รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจและการเงินเพื่อใช้ในการเจรจาธุรกิจ

การดำเนินงาน NSTDA Investors’ Day ดำเนินการโดยศูนย์ลงทุน สวทช. ซึ่งมีหน้าที่ใช้กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงจัดให้มีงาน NSTDA Investors’ Day ขึ้น โดยให้เป็นกิจกรรมประจำปีของ สวทช. เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งให้ความเห็นต่อการนำผลงานวิจัยที่จัดแสดงไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 • NSTDA Investors’ Day 2010 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553
 • NSTDA Investors’ Day 2011 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน” หรือ “Green Technology” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
 • NSTDA Investors’ Day 2012 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หนุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
 • NSTDA Investors’ Day 2013 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

NSTDA Investors’ Day 2013

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors ‘Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

สำหรับงาน NSTDA Investors’Day 2013 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี” โดย สวทช. พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายมาจัดแสดงผลงานร่วมกัน โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

งาน NSTDA Investors’ Day 2013 จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/investorsday/2013/index.php

Continue reading

NSTDA Investors’ Day 2012

สำหรับงาน NSTDA Investors’Day 2012 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC” โดยสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมแสดงผลงานด้วย โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

งาน NSTDA Investors’ Day 2012 จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Continue reading

NSTDA Investors’ Day 2011

สวทช. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีต่าง ๆ และถ่ายทอดให้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตามพันธกิจหลักขององค์กร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และนำไป ต่อยอดธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลกสวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงได้วางแผนที่จะจัดงาน NSTDA Investors’ Day ขึ้น โดยให้เป็นกิจกรรมประจำปี เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ “ผลงานเด่น” เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึง หรือเลือกซื้อ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว

เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา งาน NSTDA Investors’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ถือได้ว่าความประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนและ ผู้ประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน จากกว่า 190 บริษัท ซึ่งมีนักลงทุนที่สนใจผลงานเด่นและขอเจรจาธุรกิจจำนวน 33 ราย และมีผู้สนใจขอเจรจาผลงาน ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกจำนวน 18 ราย

Continue reading

NSTDA Investors’ Day 2010

งาน NSTDA Investors’ Day 2010 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเวทีหรือช่องทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่เชื่อมโยงวงการอุตสาหกรรม การลงทุนและการเงิน เข้ากับวงการวิทยาศาสตร์ อันจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่สร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน โดยเป็นช่องทางของนักลงทุนในการเข้าถึงผลงานที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการลงทุนจาก สวทช. กระทรวงวิทย์ รวมทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยของ สวทช. ได้นำเสนอผลงานที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนต่อนักลงทุน เป็นเวทีให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อนักธุรกิจ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทราบถึงความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาผลงานอื่นๆ ต่อไป งาน NSTDA Investors’ Day 2010 จัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/nstdainvestorsday2010/

Continue reading