ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

  1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผศอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

เนคเทค รับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่นของชาติ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รก.รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ มอบโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จากผลงาน”โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย”ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้รับมอบ พร้อมคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

Continue reading

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา จากผลงาน “โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ร.ผศอ.  คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผช.ผพว. ดร.กัลยา อุดมวิทิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย และคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Continue reading

เนคเทคได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน

เนคเทคได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน

เนคเทคได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากกระทรวงพลังงานเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เข้าร่วมในกิจกรรม Dinner Talk เชิดชูเกียรติผู้นำรักษ์พลังงาน ตามโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารด้วยความสมัครใจ (Voluntary Agreement: VA) ดำเนินงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของโครงการฯ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.นิภาพรรณ กลั่นเงิน และทีมวิจัยกับรางวัล Best Paper Award: การศึกษาระดับพลังงานกระตุ้นของซิลิคอนไดโอดรอยต่อพี-เอ็นที่ถูกแพร่ด้วยแพลตทินัม

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.นิภาพรรณ กลั่นเงิน นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เนคเทค และนางสาวสุรดา เอื้อมานะพงษ์  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award สาขา Photonics จากผลงานเรื่อง “การศึกษาระดับพลังงานกระตุ้นของซิลิคอนไดโอดรอยต่อพี-เอ็นที่ถูกแพร่ด้วยแพลตทินัม” โดยมีพิธีมอบรางวัลในงาน The 35th Electrical Engineering Conference (EECON-35) เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

Continue reading

AflaSense: Rapid and Portable Aflatoxin Sensor คว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา “AflaSense” เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ที่ให้ผลการตรวจวัดรวดเร็ว ขนาดเล็กพกพาสะดวก (Rapid and Portable Aflatoxin Sensor) มี ต้นทุนการผลิตต่ำโดยนำเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้า เคมีมาใช้ในการตรวจ วัดสารอะฟลาทอกซินเป็น ครั้งแรก กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกริยาดังกล่าวจะถูกคำนวนเป็นความเข้มข้นของสารอะ ฟลาทอกซินและแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้งานร่วมกับขั้วไฟฟ้ากราฟิน (Graphene-Base Strip)แบบใช้ครั้งเดียว ที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและ ความไวสูง Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรด้าน Information Security – CISSP

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เนคเทค ซึ่งสอบผ่านประกาศนียบัตร Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน และคุณชลลดา ธีระวร กับการพัฒนาเครื่องวัดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อหินมุมปิด

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รก.ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน และคุณชลลดา ธีระวร นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย จากห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอัตโนมัติขั้นสูง (AAS) หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องวัดความเสี่ยงในการเกิด โรคต้อหินมุมปิด และคุณชลลดา ธีระวร ได้รับรางวัล Best  Paper Award  และ Best Presentation Award จากบทความวิจัย “Automatic Screening of Angle-Closure Glaucoma Based on Slit-Lamp Image Analysis” ในงานประชุม The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013)

Continue reading

เนคเทคคว้า 2 รางวัล จากการประกวด Thailand Energy Awards 2013

3 ปีซ้อน สำหรับความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค
จากเวทีการประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards
ตามที่กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy Awards  ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน โรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านพลังงานทดแทน (2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน (3) ด้านบุคลากร  (4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ (5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Continue reading