ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 จาก วช.

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น สาขาเคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การสังเคราะห์แท่งโลหะนาโนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ (Synthetic Metal Nanowires: Application towards On-demand Controlled Reactions and Autonomous Motions)”

ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ที่เน้นในด้านการศึกษาโครงสร้างในระดับนาโนเมตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการคิดค้นวิธีการสังเคราะห์และการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของวัสดุ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล่านี้ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีและชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในงานทางการแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา กับรางวัล Outstanding Poster Award จากงาน 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit

ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน หน่วย วิจัยกลางนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยผลงานวิจัยเรื่อง “Phonon Transport in an Initially Twisted Nanowire for Thermoelectric Applications” ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award จากงาน 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit ในวันที่ 1-5 เมษายน 2013 ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.วรายุทธ สะโจมแสง กับ Award for Rising Suns in Asia

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.วรายุทธ สะโจมแสง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล Rising Suns in Asia จากผลเรื่อง Development of pH Responsive Polymeric Self-Assembly System for Curcumin Delivery ในงาน 40th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2556 ณ Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii, U.S.A. Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน หน่วยพัฒนานาโนเทคโนโลยี และคุณมณิฐชญาณ์ บุญชุ่ม งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ กับผลงาน “สื่อการเรียนการสอน : หนังสือกิจกรรมการทดลองนาโนเทคโนโลยี”ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2556” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

Continue reading

4 ผลงานวิจัย ศน. คว้ารางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” พ.ศ. 2556 ประเภทองค์กรภาครัฐ จากนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ประกอบด้วยผลงานจาก 1.ดร.จามร เชวงกิจวณิช และดร.ณัฏฐพร พิมพะ (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) “เครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน” 2.ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) “ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซล จากเปลือกไข่เปลือกหอยเหลือทิ้ง” 3.ห้องปฏบัติการระบบนำส่ง (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) “แผ่นแปะสารสกัดจากเปลือกมังคุด ใช้เทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต” และ 4.ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) “วัสดุเพาะเมล็ดพืชคุณภาพสูงจากผักตบชวา” Continue reading

ผู้บริหาร สวทช.แสดงความยินดีกับนักวิจัยนาโนเทคคว้าทุนวิจัย “Cerebos Awards 2012”

ผู้บริหาร สวทช. แสดงความยินดีกับ ภก.ดร.ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม นักวิจัยจากหน่วยพัฒนานาโนเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง นาโนเทค หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดไขมันในเลือดสูงของสารสกัดมะขามป้อมและข่าเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ” ที่ได้รับทุนวิจัย “Cerebos Awards 2012” จากมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย

Continue reading

ผลงานวิจัยเอ็มเทค คว้ารางวัล 5 ผลงาน สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศและเวทีระดับโลก

เริ่มจาก 4 ผลงานวิจัยสร้างชื่อในเวทีระดับโลกที่ได้รับรางวัล จากงานจัดแสดงนิทรรศการและการประกวดผลงานระดับนานาชาติ  “41st International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ 10 – 14 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส Continue reading

ผพว. แสดงความยินดีกับนักวิจัยจากนาโนเทค

ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคได้รับรางวัล Poster Award ในกลุ่ม Bionanotechnology จากผลงาน “Magnetic relaxation switches for cancer detection based on aptamer functionalized magnetic nanoparticales” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Young Researchs on Advanced Materials (ICYRAM 2012) ณ ประเทศสิงคโปร์
Continue reading

เส้นทางกว่าจะถึงวันนี้ ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ กับแผ่นแปะสิวหายใจเองได้

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์  นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เจ้าของผลงานผลงาน “แผ่นแปะสิว Q Acnes” ซึ่งได้รับรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation) จากงาน NSTDA Investors’ Day 2012 Continue reading

“2 ผลงาน นาโนเทค” รับรางวัล วันนักประดิษฐ์ ปี 2556

วันนี้ (2กุมภาพันธ์) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 Inventors’ Day 2013 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Continue reading