ผู้บริหารพบนักวิจัย : ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะทีมวิจัย จาก MTEC

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลอนันท์ และคณะทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันดังนี้

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 ระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “นวัตกรรมการผลิตยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร”
  2. รางวัล Special Prize ด้านเกษตรและอาหาร ในวานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “เทคโนโลยีการจัดการของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่มีประสิทธิภาพสูง”
  3. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม และ รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนียสำหรับผลิตภัณฑ์จุกนมยาง”
  4. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา”
  5. รางวัญเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการเกษตรในงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2012 จากผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้น”

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล และทีมวิจัย กับผลงานวิจัย “ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน” ได้รับอนุสิทธิบัตร และได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล นายดำรงค์ ถนอมจิตร และ นางสาวณัชชา ประกายมรมาศ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศว. กับผลงานวิจัยเรื่อง “ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน” โดยได้รับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva
Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ศรชล โยริยะ กับผลงาน 4 รางวัลที่ได้รับในปี 2556

ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผศอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ศรชล โยริยะ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเซรามิกประยุกต์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ศว. ผู้ได้รับรางวัลในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล จากงานวิจัยด้าน Nanotube Arrays

ผู้บริหารเอ็มเทค ลงนามความร่วมมือโครงการ “การขยายผลส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม”

รศ. ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค)(สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ “การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  โดยร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรนำร่องภาคอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” เพื่อขยายผลให้มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม และวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (Hot Spot) และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งจัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์การภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ ทวนสอบ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่อง 35 แห่ง ซึ่งโครงการนี้เป็นการขยายผลการดำเนินงานจากโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ในปี 2556 ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค)(สวทช.) ได้ดำเนินโครงการร่วมกัน โดยมีองค์กรนำร่องภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินโครงการและได้รับการรับรองผล การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก อบก. จำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง Continue reading

นักวิจัยเอ็มเทค 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์ไทยตัวแทนเข้าร่วมประชุม(GYSS)

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ ประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19-24 ม.ค. 57 ที่ผ่านมา โดยภายในงานเป็นการนำเสนอผลงาน บรรยาย กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ Continue reading

เอ็มเทค คว้า 4 รางวัลผลงานวิจัยเด่น

วช. แถลงข่าว รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจำปี 2556 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  คว้า 4 รางวัลผลงานวิจัยเด่น

รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556

รางวัลระดับดีเด่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง ท่อนาโนไทเทเนีย: การศึกษาการขึ้นรูป ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับคุณสมบัติเชิงพื้นผิวและการทดสอบความเข้า กันได้กับเลือด โดย : ดร.ศรชล โยริยะ นางสาวฐิติพร โตจรัส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

Continue reading

2 นักวิจัยไบโอเทค ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2556

ดร. จิตติมา พิริยะพงศา และ ดร. ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2556 ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ตามลำดับ
ดร. จิตติมา พิริยะพงศา นักวิจัยห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม ได้รับทุนจากงานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไกใหม่ของไมโครอาร์เอ็นเอในการจับกับตำแหน่งเป้าหมายบนยีนโปรโมเตอร์ ซึ่งเป็นการนำเอาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาและคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน เพื่อทำนายหาตำแหน่งเป้าหมายของไมโครอาร์เอ็นเอที่อยู่บนลำดับเบสโปรโมเตอร์ของยีนกว่า 30,000 ยีนในจีโนมคน และจัดตั้งฐานข้อมูลของข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเว็ปไซต์ ชื่อ microPIR (microRNA-Promoter Interaction Resource) ซึ่งเปิดให้ใช้งานที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าศึกษาและใช้งานได้ฟรี ถือว่าเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาแห่งแรกของข้อมูลตำแหน่งเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งช่วยในการศึกษากลไกการทำงานของไมโครอาร์เอ็นเอ ซึ่งสามารถนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการรักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้ การคัดกรองตำแหน่งเป้าหมายที่ตรงกับความสนใจของนักวิจัยแต่ละคนโดยใช้เทคนิคชีวสารสนเทศก่อนการศึกษาเชิงลึก ยังสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินวิจัย Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมืองและทีมวิจัยกับรางวัล The most popular poster presentation : โครงการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติด้านต่างๆ ของสารอินทรีย์เรืองแสงชนิดใหม่

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง นักวิจัย และทีมวิจัย(ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ คุณละอองดาว กางแก้ว คุณศิริพร ขำต้นวงษ์ และคุณวราภรณ์ ปานจันทร์) จากหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ เอ็มเทค ที่ได้รับรางวัล The most popular poster presentation จากผลงานเรื่อง “The Solvent Effect on Electronic Absorption and Photoluminescence Behavior of a Novel [5]helicene Derivative” โดยมีพิธีมอบรางวัลที่งาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 ที่ The Tide Resort จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556

Continue reading

เอ็มเทค รับรางวัลดีเด่นประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( เอ็มเทค ) พร้อมด้วยทีมงานเข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านบุคลากรประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2013 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ Continue reading

ห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพแห่งแรกในอาเซียน

ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นำคณะนักวิจัยเข้ารับมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพ จากคณะผู้บริหารสถาบัน DIN CERTCO ณ สถานทูตไทย กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ผ่านการประเมินรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานในระบบ ISO17025 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งครอบคลุมการทดสอบมาตรฐาน EN13432 และ ASTM D6400 เป็นการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ โดยมีห้องปฏิบัติการของเอ็มเทคเป็นห้องปฏิบัติการหลัก และห้องปฏิบัติการจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมเป็นเครือข่าย อันนับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียว ไม่เพียงเฉพาะของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับ การรับรองดังกล่าว รายงานผลจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการของเอ็มเทค สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของการติดตราสัญลักษณ์ มอก. ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และของสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย ทางด้านการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ของสถาบัน DIN CERTCO ทั้งนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการตรวจประเมิน

Continue reading