ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science LOREAL Thailand) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

drtaridaporn

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกระดับโมเลกุลของการสร้างเมลานินโดยระบบโพรฟีนอลออกซิเดส และบทบาทสำคัญในการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง” Continue reading

นักวิจัยไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ”

ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม “โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ U.S. Mission to ASEAN

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ 8 คนที่ได้รับการคัดเลือกนี้ จะมีโอกาสทำงานในสาขาที่สนใจ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเตือนภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยง สาธารณสุข และการบริหารจัดการน้ำ โดยจะเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศของตนเป็นเวลา 1 ปี Continue reading

นักวิจัยหญิงไบโอเทค ได้รับเลือกจาก GCP ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 Generation Challenge Programme หรือ GCP ได้ยกย่องนักวิทยาศาสตร์หญิงจากทั่วโลกที่ทำงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชอาหาร อาทิ ข้าว พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช ซึ่งมี ดร. โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ได้รับเลือกในครั้งนี้
นักวิจัยหญิงไบโอเทค ได้รับเลือกจาก GCP ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ Continue reading

นักวิจัยไบโอเทค รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภท รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557
ในปีนี้มีนักวิจัยไบโอเทคและผู้ทำงานร่วมในหน่วยวิจัยไบโอเทค ได้รับรางวัล ดังนี้
Prof Flegelศ.ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกลผู้เชี่ยวชาญ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศ.ดร.ทิโมที เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิคุ้มกันในกุ้ง และการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้งโดยใช้ DNA probe นอกจากนี้ ยังเป็นบรรณาธิการ ของวารสารทางวิชาการนานาชาติ ได้แก่ Diseases of Aquatic Organisms และวารสาร Inter-Research Science Publisher แห่งประเทศเยอรมนี และเป็นสมาชิกสมาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ. ดร. ทิโมที มีผลงานตีพิมพ์ ทั้งในวารสารทางวิชาการนานาชาติ และหนังสือ มากกว่า 90 เรื่อง ผลงานล่าสุดคือ การพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) โดยทำวิจัยร่วมกับคณะนักวิจัยไต้หวัน และมีการเผยแพร่ข้อมูลวิธีการตรวจสู่สาธารณะเพื่อนำไปใช้ในการลดการระบาดของโรค

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.จิตติมา พิริยะพงศา กับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา นักวิจัยจากสถาบันจีโนม ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ศช. ผู้ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากงานวิจัยเรื่อง “Application of bioinformatics techniques for studying a novel microRNA regulatory mechanism through promoter targeting” Continue reading

AflaSense: Rapid and Portable Aflatoxin Sensor คว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา “AflaSense” เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ที่ให้ผลการตรวจวัดรวดเร็ว ขนาดเล็กพกพาสะดวก (Rapid and Portable Aflatoxin Sensor) มี ต้นทุนการผลิตต่ำโดยนำเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้า เคมีมาใช้ในการตรวจ วัดสารอะฟลาทอกซินเป็น ครั้งแรก กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกริยาดังกล่าวจะถูกคำนวนเป็นความเข้มข้นของสารอะ ฟลาทอกซินและแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้งานร่วมกับขั้วไฟฟ้ากราฟิน (Graphene-Base Strip)แบบใช้ครั้งเดียว ที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและ ความไวสูง Continue reading

นักวิจัยไบโอเทครับทุน Grand Challenges Canada พัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อวัคซีนไข้เลือดออก

ดร. บรรพท ศิริเดชาดิลก นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค พัฒนาเทคนิคการสร้างไวรัสแบบใหม่ ต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนตัวเลือก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (High-throughput approach to discover new dengue vaccine) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก Grand Challenges Canada ด้วยงบประมาณ 100,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 3,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 18 เดือน
 Dr Bunpote
โรค ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนและร้อนชื้น จากรายงานที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกประมาณ 100 ล้านคน และอีก 3,000 ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอย่างหนัก แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน ผู้พัฒนาส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นแนวทางการคัดเลือก/สร้างเชื้อไวรัสเด็งกี่มี ชีวิตที่อ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine approach) โดยอาจคัดเลือกเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์เองในระหว่างการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส เด็งกี่หลายๆ รอบในเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งใช้เวลานาน หรือตั้งใจสร้างเชื้อไวรัสเด็งกี่ให้มีการกลายพันธุ์รูปแบบที่ต้องการโดยใช้ เทคนิคพันธุวิศวกรรม วิธีนี้สามารถสร้างไวรัสที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ค่อนข้างน้อย
ดร. บรรพท จึงพัฒนาเทคนิคการสร้างไวรัสแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการ ด้วยเทคนิคนี้จะสามารถสร้างไวรัสที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมได้มากกว่า เดิมหลายหมื่นเท่า ซึ่งเมื่อนำมาผนวกเข้ากับการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้สามารถตรวจ สอบลักษณะของเชื้อกลายพันธุ์ได้มากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเป็นวัคซีนตัวเลือกเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้รวดเร็วขึ้น
ทุนวิจัย Grand Challenges Canada ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา มอบให้โครงการที่มีความชัดเจนและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในเรื่องของ สุขภาพ โดยการมอบทุนให้กับนักวิจัยหรือนักนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางสังคมและธุรกิจ ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง รวมทั้งประเทศแคนาดา โดยการนำเอานวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี ขึ้น โดยในรอบการให้ทุนนี้ ประเทศไทยมีนักวิจัยได้รับทุนดังกล่าวอีก 3 ท่าน ได้แก่ นพ. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล จากมูลนิธิวิจัยวัณโรค ผศ. ดร. ธนรรถ ชูขจร และ Dr. Yoel Lubell จากมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านรายละเอียดข่าวประกาศทุนนี้ได้ ที่นี่

รางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556

คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556 ตามลำดับ จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
Taguchi prize wansikaคุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นักวิจัยหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำเศรษฐกิจและทางการแพทย์ Continue reading

2 นักวิจัยไบโอเทค ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2556

ดร. จิตติมา พิริยะพงศา และ ดร. ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2556 ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ตามลำดับ
ดร. จิตติมา พิริยะพงศา นักวิจัยห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม ได้รับทุนจากงานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไกใหม่ของไมโครอาร์เอ็นเอในการจับกับตำแหน่งเป้าหมายบนยีนโปรโมเตอร์ ซึ่งเป็นการนำเอาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาและคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน เพื่อทำนายหาตำแหน่งเป้าหมายของไมโครอาร์เอ็นเอที่อยู่บนลำดับเบสโปรโมเตอร์ของยีนกว่า 30,000 ยีนในจีโนมคน และจัดตั้งฐานข้อมูลของข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเว็ปไซต์ ชื่อ microPIR (microRNA-Promoter Interaction Resource) ซึ่งเปิดให้ใช้งานที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าศึกษาและใช้งานได้ฟรี ถือว่าเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาแห่งแรกของข้อมูลตำแหน่งเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งช่วยในการศึกษากลไกการทำงานของไมโครอาร์เอ็นเอ ซึ่งสามารถนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการรักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้ การคัดกรองตำแหน่งเป้าหมายที่ตรงกับความสนใจของนักวิจัยแต่ละคนโดยใช้เทคนิคชีวสารสนเทศก่อนการศึกษาเชิงลึก ยังสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินวิจัย Continue reading