ขอแจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานฯ ขอแจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

คำสั่ง กวทช. แต่งตั้ง ผพว (นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) รอบ 1

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ (University of Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ดร. มรกตเริ่มงานครั้งแรกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่ SEATO Medical Research Laboratory ในปี พ.ศ. 2511 และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยสอน และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ในปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2517 ตามลำดับ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร. มรกต เข้ารับราชการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปัจจุบัน) ในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน) และมีส่วนร่วมในการดำเนินการก่อตั้งคณะพลังงานและวัสดุ และดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพลังงานและวัสดุ ในปี พ.ศ. 2533 – 2536 นอกจากนั้นยังมีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรชีวภาพและ เทคโนโลยี จนสำเร็จลุล่วงในปี พ.ศ. 2537 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2537 ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ ได้โอนไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค ในปีพ.ศ. 2543

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย และตำแหน่งเลขาธิการของเครือข่ายจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของยูเนสโก (The UNESCO Regional Network for Microbiology and Microbial Biotechnology in Southeast Asia) ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากผลงานการวิจัยและพัฒนา เช่น รางวัลโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2546 ประเภท Off-grid จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์” ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งใน ประเทศ และท่านยังเป็นผู้นำการวิจัยรุ่นแรกๆ ของประเทศไทยในงานวิจัยด้านไบโอเซ็นเซอร์อีกด้วย

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และปฏิบัติงานระดับหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านการบริหาร ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า และด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำในระดับนานาชาติ ทำการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสตับอักเสบ เชื้อก่อโรคเมลิออยโดสิส และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีผลงานวิจัยและวิชาการประมาณ 70 เรื่อง จัดทำรหัสพันธุกรรมในฐานข้อมูลนานาชาติ 200 รหัส เขียนหนังสือ 2 เล่ม และยื่นขอรับสิทธิบัตร 5 เรื่อง ได้รับรางวัลที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์แห่งอาเซียน (ASEAN Young Scientist and Technologist Award) จากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน พระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล Rockefeller Foundation Career Fellowship เป็นต้น

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงใน ฐานะ Techno-entrepreneur โดยริเริ่มผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมชุดตรวจวินิจฉัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวอย่างในการนำเอาผลของการวิจัยในห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลไป ต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ร่วมงานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี 2551

นางสุวิภา วรรณสาธพ

สุวิภา วรรณสาธพ

นางสุวิภา วรรณสาธพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณสุวิภา วรรณสาธพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับทุนฟูลไบรท์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) และสาขาศิลปศาสตร์ (การค้าระหว่างประเทศ) จาก State University of New York at Buffalo สหรัฐอเมริกา

คุณสุวิภา เริ่มงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2541 คุณสุวิภา ได้ย้ายมาร่วมงานกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในด้านการตลาด และในปี 2542 คุณสุวิภา ได้ร่วมบุกเบิกเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ พาร์ค) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และมีส่วนในการสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ซอฟต์แวร์ พาร์ค เรื่อยมา ในปี 2548 คุณสุวิภาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย

ปัจจุบัน คุณสุวิภา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) โดยกำกับดูแลงานในด้านการตลาด นอกจากนี้ คุณสุวิภายังมีบทบาทในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ดังจะเห็นได้จากการรับตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ประธานสมาพันธ์ซอฟต์แวร์ พาร์คในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย (The Asia-Oceania Software Park Alliance) ประธานเครือข่ายการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศไทย (Software Process Improvement Network: Thailand SPIN) คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ได้แก่ คณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park: TK Park) และตำแหน่งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
อดีตรักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

 • ส.ค. 2550 – มิ.ย. 2553 รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2542 – 2551 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการ ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 21 พ.ค.2544 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 • 23 ก.ย.2536 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 15 ธ.ค.2528 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
 • 2528 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2526 – 2528 นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
 • 2525 – 2526 นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • วัณโรค
 • อณูพันธุศาสตร์
 • Molecular epidemiology
 • Bioinformatics
 • กุมารเวชศาสตร์

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ. 2547- 30 มิถุนายน 2553)

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2514 และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2518 จากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมา (พ.ศ. 2519) สำเร็จการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานในฐานะผู้ช่วยวิศวกร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2513 จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในฐานะนักวิจัยและนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2514-2519 ก่อนจะกลับมารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ.2519-2522

จากนั้นก็ได้ย้ายไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 7 ปี (พ.ศ.2522-2529) ขณะที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีนั้น ก็ได้รับมอบหมายในการเป็นประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2524-2531 ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะพลังงานและวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2530 ตามลำดับ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ.2527-2537 ท่านยังเป็นผู้ดำเนินงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

พ.ศ.2529 ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2535-2543 ระหว่างนี้ยังได้เข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในปี พ.ศ.2538 ผู้อำนวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.2543 ได้เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับการเป็นที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 สมัยในช่วง พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

 

 

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ.2510 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นในปี 2519 ได้สำเร็จการศึกษาระดับ Post-doctoral Training จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ได้เริ่มต้นเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ และนอกจากงานวิชาการแล้ว ได้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น รองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ได้ย้ายเข้ามารับงานใน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. พร้อมกับการเป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. จนกระทั่งปี พ.ศ.2538 ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวทช. (สายงานพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี) ปี พ.ศ. 2547 ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ยังได้เข้ารับตำแหน่งภายนอก สวทช. ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นงานอุทยานวิทยาศาสตร์ งานสนับสนุนภาคเอกชนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ รวมถึงงานมหาวิทยาลัย เช่น ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks, IASP) ในช่วง พ.ศ.2549-2551 และนายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2552-2554

การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการวางนโยบายและแผนการจัดตั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ การพัฒนาบริการมูลค่าเพิ่มต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ภาครัฐ-ภาคเอกชน การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขณะที่งานสนับสนุนภาคเอกชนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและยกระดับเทคโนโลยีในโรงงาน การเสาะหาเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ การบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี งานมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งงานที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ มีส่วนร่วมในการวางรากฐานและพัฒนา เช่น คณะกรรมการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ มีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวยาจากสมุนไพรไทย วิธีการสังเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้สังเคราะห์สารที่เป็นตัวยาและสารที่มีประโยชน์อื่นๆ รวมถึงการวิจัยปฏิกริยาเคมีอินทรีย์ เพื่อศึกษากลไกการเกิดปฏิกริยาและเพื่อพัฒนาปฏิกริยาไปใช้ประโยชน์ในเชิง สังเคราะห์ จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 40 งาน และหนังสือเคมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 เล่ม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์, มงกุฎไทย ป.ม. พ.ศ. 2532
 • ประถมาภรณ์, ช้างเผือก ป.ช. พ.ศ. 2535

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

ปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ

รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา

รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา

รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา
อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา Electrical Machines and Power Systems จากอิมพีเรียล คอลเลจ มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน (Imperial College, University of London) สหราชอาณาจักร

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว รศ.ดร. สมชาย เริ่มงานในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเติบโตในสายวิชาการ และบริหารเรื่อยมา จนได้รับการแต่งตั้งเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2539 และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2541 ตามลำดับ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รศ.ดร. สมชาย ร่วมงานกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โดยดูแลงานในด้านงานบริการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย รศ.ดร. สมชาย เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ไทย (Industrial Technology Assistant Program: iTAP) ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทย ในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย

นอกจากงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รศ.ดร.สมชาย ยังมีภารกิจในองค์กรต่างๆ มากมาย ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการวิชาการสาขาไฟฟ้า และอนุกรรมการจัดทำศัพท์สาขาไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ผู้ประสานงานฝ่ายไทยในโครงการไทย-เยอรมัน เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยในส่วนโครงสร้างโดยเฉพาะด้านพลังงาน ให้กับคณะทำงานของ GTZ (German Technical Cooperation) เพื่อพิจารณาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-เยอรมัน เป็นต้น

รศ.ดร. สมชาย มีผลงานบทความทางวิชาการกว่า 65 บทความ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และมีผลงานวิจัยอีก 3 ผลงานด้วยกัน

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อจนจบปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาการบริหารเภสัชกิจ (Pharmacy Administration) และนโยบายและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (Health Policy and Administration) ตามลำดับ จากมหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลนา ชาเปล ฮิลล์ สหรัฐอเมริกา

เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2534 ดร.ชฎามาศ เริ่มงานในตำแหน่งผู้ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดเก็บภาษี อากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น  ดร.ชฎามาศได้ร่วมงานกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในปี พ.ศ. 2535 ในตำแหน่งผู้ประสานงาน

ในปี พ.ศ. 2542 ดร.ชฎามาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ และได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ที่มีขอบเขตกว้างขึ้นตามลำดับ รวมทั้งรับผิดชอบงานในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2549 ดร.ชฎามาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ปัจจุบัน  ดร.ชฎามาศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) กำกับดูแลงานในด้านวิจัยนโยบายและสารสนเทศ

นอกจากงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดร.ชฎามาศ ยังมีภารกิจในองค์กรต่างๆ เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการในแผนงานต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การเป็นผู้บริหาร และกรรมการของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน เป็นต้น

ดร.ชฎามาศ มีส่วนในบทความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ที่ตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารหลายบทความ อาทิ “e-Learning กับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับพื้นฐาน” ในปี พ.ศ. 2549 “เสียงสะท้อนประเด็นการใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card” ในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้น

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร

alt

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพันธุศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทและเอกทางด้านพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellow) จาก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัทเกอร์ส ในสาขาวิทยาศาสตร์พันธุ์พืช (Plant Science) และมหาวิทยาลัยแห่งเทนเนสซี สาขาการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาความซับซ้อนของยีน และมีความสนใจในเรื่องวิเคราะห์และค้นหาสารออกฤทธิ์จากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบ ในประเทศไทย

ดร. กัญญวิมว์ เริ่มงานครั้งแรกในปี 2541 ตำแหน่งนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ Bioassay ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) ต่อมาในปี 2548 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง ของไบโอเทค (BIOTEC Central Research Unit)

ในปี 2550 ดร. กัญญวิมว์ได้รับตำแหน่งที่สำคัญในไบโอเทคถึง 2 ตำแหน่งด้วยกัน นั่นคือ ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources Technology) และตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค

ในปี 2551 เมื่อ ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ หมดวาระจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค ดร. กัญญวิมว์ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค ตั้งแต่พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน ดร. กัญญวิมว์ ยังคงทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมกับการทำงานด้านการบริหารองค์กร โดยมีความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับพันธุศาสตร์เป็นพิเศษ อีกทั้งยังสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและจุลชีพต่างๆ ที่พบในประเทศไทย

นอกจาก เป็นผู้บริหารศูนย์ไบโอเทคแล้ว  ดร. กัญญวิมว์ ยังเป็นสมาชิกของมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (The Thai Academy of Science and Technology) อีกด้วย