ขอแจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานฯ ขอแจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

คำสั่ง กวทช. แต่งตั้ง ผพว (นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) รอบ 1

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 2

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 2 ประกอบด้วย 24 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2552-2554

 1. ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล  – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552-2554)
 2. นายพรชัย รุจิประภา – ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล – ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา – กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)     
 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ – ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 6. นายเขมทัต สุคนธสิงห์  – ประธานกรรมการบริษัท สิขร จำกัด
 7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ – ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 8. นายดำริ สุโขธนัง
 9. นายอาชว์ เตาลานนท์ – รองประธานกรรมการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 10. นายทวี บุตรสุนทร – ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 11. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ – ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน
 12. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ – ประธานคณะกรรมการนโยบาย ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 13. นายยอดหทัย เทพธรานนท์ – คณะกรรมการมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 14. นายอำพน กิตติอำพน – เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 15. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
 16. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ – อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
 17. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ – นักวิชาการสาธารณสุข 11 ชช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 18. นางศิริพร ขัมภลิขิต – คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 19. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย – กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 20. นายกอปร กฤตยากีรณ – อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 21. นายสุจินต์ จินายน – อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 22. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ – นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 23. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ – เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 24. นายสุเมธ แย้มนุ่น – เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 1

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 1 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2552 – วันที่ 12 พ.ค. 2554

 1. นายอำพน  กิตติอำพน
 2. นายสุเมธ  แย้มนุ่น
 3. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง
 4. นายดำริ  สุโขธนัง
 5. นายบัณฑูร สุภัควณิช (วันที่ 13 พ.ค. 2552 –  วันที่ 24 พ.ย. 2552)
 6. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (วันที่ 23 ก.พ. 2553 –  วันที่ 12 พ.ค. 2554)
 7. นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
 8. นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์
 9. นายเข็มชัย  ชุติวงศ์
 10. นางศิริพร  ขัมภลิขิต
 11. นายนักสิทธ์  คูวัฒนาชัย
 12. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์
 13. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์
 14. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 15. นายยอดหทัย  เทพธรานนท์
 16. นายกอปร  กฤตยากีรณ
 17. นายทวี  บุตรสุนทร
 18. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 19. นายอาชว์  เตาลานนท์
 20. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์
 21. นายสุจินต์  จินายน
 22. นายมนู  อรดีดลเชษฐ์
 23. นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 8

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 8 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 9 ม.ค. 2550 – วันที่ 12 พ.ค. 2552

 1. นายอำพน กิตติอำพน
 2. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 3. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
 4. นายดำริ สุโขธนัง
 5. นายบัณฑูร สุภัควณิช
 6. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
 7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 8. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 9. นางศิริพร ขัมภลิขิต
 10. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
 11. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
 12. นายสันติ วิลาสศักดานนท์
 13. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 14. นายยอดหทัย เทพธรานนท์
 15. นายกอปร กฤตยากีรณ
 16. นายทวี บุตรสุนทร
 17. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 18. นายอาชว์ เตาลานนท์
 19. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 20. นายสุจินต์ จินายน
 21. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
 22. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 7

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 7 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2547 – วันที่ 8 ม.ค. 2550

 1. นายอำพน กิตติอำพน
 2. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 3. นายบรรพต หงษ์ทอง
 4. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 5. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
 6. นายภักดี โพธิศิริ
 7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 8. นางศิริพร ขัมภลิขิต
 9. นายบัณฑูร สุภัควณิช
 10. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 11. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
 12. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
 13. นายอาชว์ เตาลานนท์
 14. นายชาติศิริ โสภณพนิช
 15. นายสุจินต์ จินายน
 16. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 17. นายกอปร กฤตยากีรณ
 18. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 19. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 20. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
 21. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
 22.  นายนิตย์ จันทรมังคละศรี

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 6

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 6 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2545 – วันที่ 1 พ.ย. 2547

 1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 2. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 3. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 4. นายไกรสร พรสุธี
 5. นายธรรมนูญ เชี่ยวสกุล
 6. นายบัณฑูร สุภัควณิช
 7. นายเรืองนนท์ เรืองวุฒิ
 8. นายสุชาติ อุปถัมภ์
 9. นายวิเชียร กีรตินิจกาล
 10. นายสุรชัย เถลิงโชค
 11. พันโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
 12. นายธงชัย พรรณสวัสดิ์
 13. นายพรชัย มงคลวนิช
 14. นายประเทือง ศรีรอดบาง
 15. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
 16. นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์
 17. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
 18. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
 19. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
 20. นายอภิศักดิ์ จุลยา
 21. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 22. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 5

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 5 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2543 – วันที่ 16 มิ.ย. 2545

 1. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 2. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 3. นายเชาว์ อรรถมานะ
 4. นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 5. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
 6. นายไพโรจน์ โสมภูติ
 7. นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
 8. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 9. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
 10. นางสุมณฑา พรหมบุญ
 11. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
 12. นายกอปร กฤตยากีรณ
 13. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 14. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 15. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
 16. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 17. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
 18. นายวิลาศ สิงหวิสัย
 19. นายสุพัทธ์ พู่ผกา
 20. นายอลงกฎ ชุตินันท์
 21. นายอัศวิน คงสิริ
 22. นายเอนก ศิลปพันธุ์

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 4

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 4 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2541 – วันที่ 27 เม.ย. 2543

 1. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
 3. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
 4. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
 5. นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
 6. นายมนู เลียวไพโรจน์
 7. นายวิษณุ พูลสุข
 8. นายไกรสร พรสุธี
 9. นายเชาว์ อรรถมานะ
 10. นายวันชัย ศิริชนะ
 11. นายพละ สุขเวช
 12. นายกอปร กฤตยากีรณ
 13. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 14. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 15. นายธีรจิตต์ สถิโรตมวงศ์
 16. นายพิชัย วาสนาส่ง
 17. พลเรือเอก ประวิทย์ ปาลศรี
 18. พลตำรวจเอก ชวลิต ยอดมณี
 19. นายชุมพล ณ ลำเลียง
 20. นายพรวุฒิ สารสิน
 21. นายเอนก ศิลปพันธ์
 22. นายอัศวิน คงศิริ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 3

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 3 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2539 – วันที่ 27 เม.ย. 2541

 1. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 2. นายเริงชัย มะระกานนท์
 3. นายเกษม วัฒนชัย
 4. นายศิววงศ์ จังคศิริ
 5. นางศศิพัฒน์ เศวตวัฒนา
 6. นายกมล จันทิมา
 7. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
 8. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
 9. นายหริส สูตะบุตร
 10. นายไพรัช ธัชยพงษ์
 11. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
 12. นายกอปร กฤตยากีรณ
 13. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 14. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 15. นายณัฐ ภมรประวัติ
 16. พลเอก เธียร ชนไมตรี
 17. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 18. นายพิจิตต รัตตกุล
 19. นายมารวย ผดุงสิทธิ์
 20. นายประมวล เลียวไพรัตน์
 21. นายสมภพ อมาตยกุล
 22. นายอมร จันทรสมบูรณ์

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 2

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2537 – วันที่ 8 เม.ย. 2539

 1. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 2. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
 3. นายศิววงศ์ จังคศิริ
 4. นางศศิพัฒน์ เศวตวัฒนา
 5. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์
 6. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์
 7. นายเกษม วัฒนชัย
 8. นางสาวปรียา โอสถานนท์
 9. นายหริส สูตะบุตร
 10. นายไพรัช ธัชยพงษ์
 11. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
 12. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 13. พลเอก เธียร ชนไมตรี
 14. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 15. นายเริงชัย มะระกานนท์
 16. นายพิจิตต รัตตกุล
 17. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
 18. นายสมภพ อมาตยกุล
 19. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 20. นายอมร จันทรสมบูรณ์
 21. นายมารวย ผดุงสิทธิ์
 22. นายกอปร กฤตยากีรณ