ขอแจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานฯ ขอแจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

คำสั่ง กวทช. แต่งตั้ง ผพว (นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) รอบ 1

เหลียวหลังแลหน้า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีต ผพว. คนแรกของสวทช. ได้กล่าว่า
“การที่เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างดีและมั่นคงเราต้องเหลียวไปดูข้างหลังว่ามีประวัติแห่งการเดินทางมาอย่างไร”

จดหมายข่าวสถานการณ์น้ำท่วม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คนปัจจุบัน

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน

ดร.ทวีศักดิ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อพ.ศ.2518 ด้วยทุนรัฐบาลไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Digital Communications จากสถาบันเดียวกันในปี พ.ศ.2524 ด้วยทุนมหาวิทยาลัยลอนดอน

ดร.ทวีศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ด้วยการเป็นผู้ช่วยจัดรายการที่สถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และในปี พ.ศ. 2524 ได้เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นได้ย้ายมาสอนที่ภาควิชาบริหารอุตสาหการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปี พ.ศ.2526 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบด้านวิจัย วิศวกรรม และปฏิบัติการของศูนย์ข้อมูล

ในปี พ.ศ. 2537 ดร.ทวีศักดิ์ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รับผิดชอบด้านการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และในปี พ.ศ. 2541 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ (พ.ศ.2541-2549) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (19 ต.ค.2549-30 มิ.ย.2553) กำกับดูแลสำนักลงทุนและสารสนเทศ

ดร.ทวีศักดิ์ มีผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย อาทิ Microprocessor-based data entry device ระบบการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงสำหรับการติดต่อระหว่างเรือดำน้ำ การปรับปรุงคุณภาพของการรับส่งโทรสารตามมาตรฐาน CCITT-G2 โดยใช้เทคนิค Echo Cancellation และการออกแบบและพัฒนาต้นแบบจอภาพแบบสัมผัส นอกจากนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามาตรฐานภาษาไทยเพื่อใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ โครงการทดสอบทางด่วนสารสนเทศ โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย โครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.ทวีศักดิ์ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน (บริษัทร่วมทุนระหว่าง สวทช ทศท. และ กสท.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนภาครัฐ และเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 2

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 2 ประกอบด้วย 24 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2552-2554

 1. ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล  – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552-2554)
 2. นายพรชัย รุจิประภา – ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล – ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา – กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)     
 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ – ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 6. นายเขมทัต สุคนธสิงห์  – ประธานกรรมการบริษัท สิขร จำกัด
 7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ – ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 8. นายดำริ สุโขธนัง
 9. นายอาชว์ เตาลานนท์ – รองประธานกรรมการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 10. นายทวี บุตรสุนทร – ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 11. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ – ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน
 12. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ – ประธานคณะกรรมการนโยบาย ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 13. นายยอดหทัย เทพธรานนท์ – คณะกรรมการมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 14. นายอำพน กิตติอำพน – เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 15. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
 16. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ – อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
 17. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ – นักวิชาการสาธารณสุข 11 ชช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 18. นางศิริพร ขัมภลิขิต – คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 19. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย – กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 20. นายกอปร กฤตยากีรณ – อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 21. นายสุจินต์ จินายน – อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 22. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ – นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 23. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ – เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 24. นายสุเมธ แย้มนุ่น – เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 1

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9 คณะที่ 1 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2552 – วันที่ 12 พ.ค. 2554

 1. นายอำพน  กิตติอำพน
 2. นายสุเมธ  แย้มนุ่น
 3. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง
 4. นายดำริ  สุโขธนัง
 5. นายบัณฑูร สุภัควณิช (วันที่ 13 พ.ค. 2552 –  วันที่ 24 พ.ย. 2552)
 6. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (วันที่ 23 ก.พ. 2553 –  วันที่ 12 พ.ค. 2554)
 7. นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
 8. นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์
 9. นายเข็มชัย  ชุติวงศ์
 10. นางศิริพร  ขัมภลิขิต
 11. นายนักสิทธ์  คูวัฒนาชัย
 12. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์
 13. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์
 14. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 15. นายยอดหทัย  เทพธรานนท์
 16. นายกอปร  กฤตยากีรณ
 17. นายทวี  บุตรสุนทร
 18. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 19. นายอาชว์  เตาลานนท์
 20. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์
 21. นายสุจินต์  จินายน
 22. นายมนู  อรดีดลเชษฐ์
 23. นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 8

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 8 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 9 ม.ค. 2550 – วันที่ 12 พ.ค. 2552

 1. นายอำพน กิตติอำพน
 2. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 3. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
 4. นายดำริ สุโขธนัง
 5. นายบัณฑูร สุภัควณิช
 6. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
 7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 8. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 9. นางศิริพร ขัมภลิขิต
 10. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
 11. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
 12. นายสันติ วิลาสศักดานนท์
 13. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 14. นายยอดหทัย เทพธรานนท์
 15. นายกอปร กฤตยากีรณ
 16. นายทวี บุตรสุนทร
 17. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 18. นายอาชว์ เตาลานนท์
 19. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 20. นายสุจินต์ จินายน
 21. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
 22. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 7

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 7 ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2547 – วันที่ 8 ม.ค. 2550

 1. นายอำพน กิตติอำพน
 2. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 3. นายบรรพต หงษ์ทอง
 4. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 5. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
 6. นายภักดี โพธิศิริ
 7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 8. นางศิริพร ขัมภลิขิต
 9. นายบัณฑูร สุภัควณิช
 10. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 11. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
 12. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
 13. นายอาชว์ เตาลานนท์
 14. นายชาติศิริ โสภณพนิช
 15. นายสุจินต์ จินายน
 16. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 17. นายกอปร กฤตยากีรณ
 18. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 19. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 20. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
 21. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
 22.  นายนิตย์ จันทรมังคละศรี

ก่อตั้งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center : TMC)

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center : TMC) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยภารกิจหลักมุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัย และบริษัทต่าง ๆ ในการนำผลงานการค้นพบและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบครบวงจร ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คนที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547- 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ครบทั้ง 2 วาระ

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2514 และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2518 จากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมา (พ.ศ. 2519) สำเร็จการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานในฐานะผู้ช่วยวิศวกร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2513 จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในฐานะนักวิจัยและนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2514-2519 ก่อนจะกลับมารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ.2519-2522

จากนั้นก็ได้ย้ายไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 7 ปี (พ.ศ.2522-2529) ขณะที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีนั้น ก็ได้รับมอบหมายในการเป็นประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2524-2531 ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะพลังงานและวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2530 ตามลำดับ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ.2527-2537 ท่านยังเป็นผู้ดำเนินงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

พ.ศ.2529 ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2535-2543 ระหว่างนี้ยังได้เข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในปี พ.ศ.2538 ผู้อำนวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.2543 ได้เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับการเป็นที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 สมัยในช่วง พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ