แนะนำเว็บไซต์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 จากระยะเวลาดังกล่าว สวทช. มีการบันทึก จัดเก็บข้อมูล เอกสารที่มีคุณค่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล การบริหาร และการดำเนินงาน ของ สวทช. อันเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นคว้าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สวทช.

เว็บไซต์นี้จัดจัดทำขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สวทช. ในลักษณะ “จดหมายเหตุดิจิทัล”