กลับไปหน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
scope.php
การประกาศ และ สรรหาผู้สมัครทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
การส่งข้อเสนอโครงการ
การพิจารณาคัดเลือก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผลงานเด่น
กิจกรรม
Contact
 
หลักการและเหตุผล
 
         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" ขึ้น เพื่อสนับสนุน
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม โดย สวทช. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยเหล่านี้ไปสู่ภาคการผลิตและภาคสังคมอย่างจริงจัง โดยอาจจะจัดกลไกการ
เชื่อมโยงและสนับสนุน ผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้ง ผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
 

>> เว็บไซต์ "โครงการทุน NSTDA Chair Professor"<<