NUI-RC
หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

กิจกรรมนำเสนองานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ โครงการ YSTP ปี58 และรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงการทุน TGIST
และ NUI-RC ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
เวลา 09:00-16:30 น. สถานที่นำเสนอ: ชั้น 3 และ 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สวทช. จ.ปทุมธานี

เปิดลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน ทางเวบไซต์ของแต่ละโครงการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์และ/หรือนักวิจัยแล้ว จะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ (ตัวอย่างตามรูปแบบบทคัดย่อตามไฟล์แนบโปรดปฏิบัติตามรูปแบบที่ส่งมาให้โดยเคร่งครัด) จำนวน 1 หน้า

    คลิกลงทะเบียน >>                     ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ>>
 
TGIST            ประกาศ! โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) เปิดรับสมัครข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สนใจสมัครขอรับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ news
   

   
YSTP            โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) จะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อปริญญานิพนธ์
(Senior Project) สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญตรี ในระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2559
สนใจสมัครขอรับทุนและติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ news
   

TAIST   โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
(TAIST Tokyo Tech)
Master Degree Scholarships (International Program)
โครงการทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโทในโครงการความร่วมมือระหว่างสวทช. และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม 2559 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่นี่news

   
           
   
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป