NUI-RC
หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
รายชื่อผู้ได้รับทุนNUI-RC ประจำปี 2558


เปิดระบบดาวน์โหลดสัญญารับทุน TGIST NUI-RC และYSTP ในวันที่ 4 สิงหาคม 58 เวลา 14:00 น. ทางเว็บไซต์
และส่งสัญญากลับมาที่โครงการภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
 
TGIST            ประกาศ! โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) เปิดรับสมัครข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 สนใจสมัครขอรับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ news
   

   
YSTP            โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) จะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อปริญญานิพนธ์
(Senior Project) สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญตรี ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
สนใจสมัครขอรับทุนและติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ news
   

TAIST   โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
(TAIST Tokyo Tech)
Master Degree Scholarships (International Program)
โครงการทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโทในโครงการความร่วมมือระหว่างสวทช. และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม 2557 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่นี่news

   
           
   
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป