NUI-RC
หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ นักศึกษาทุนTGIST NUI-RC และYSTP  วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13:00 -17:00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( CC ) สวทช.
เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวันที่ 3- 9 มี.ค. 57 รายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิก>>

ฟรี การสัมมนาเรื่อง "โอกาสการเติบโตในเส้นทางสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
ปัจจุบันและอนาคต"
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>


 
RUI-RC

ปิดระบบสมัครขอรับทุนNUI-RC  ประจำปี 2557


 

 
TGIST            ประกาศ! โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) เปิดรับสมัครข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 สนใจสมัครขอรับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ news
   

   
YSTP            โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) จะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อปริญญานิพนธ์
(Senior Project) สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญตรี ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
สนใจสมัครขอรับทุนและติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ news
   

TAIST   โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
(TAIST Tokyo Tech)
Master Degree Scholarships (International Program)
โครงการทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโทในโครงการความร่วมมือระหว่างสวทช. และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม 2557 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่นี่news

   
           
   
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป