การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสาธารณประโยชน์

หัวหน้าโครงการ

เรื่อง

 ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์

 ศูนย์การอนุรักษ์นกเงือกในเขตพื้นที่ผืนป่าบาลา-ฮาลา จ.ปัตตานี  จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส

 ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์

 กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์นกเงือก

 ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

 ศูนย์บริการการผลิตแอนติเจนและแอนติบอดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 โปรแกรมอัจฉริยะทางโรคพิษสุนัขบ้า และการเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง website 
  www.soonak.com พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ผ่านทางหนังสือพิมพ์
  วิทยุโทรทัศน์

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 การทำหมันสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมแบบใหม่

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 การวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี Real-time PCR

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 เครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร