2559
 

กลับไปหน้าหลัก
Background
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
การประกาศ และ สรรหาผู้สมัครทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
การส่งข้อเสนอโครงการ
การพิจารณาคัดเลือก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
Scholarship
ผลงานเด่น
 
หลักการและเหตุผล
 
          ในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยที่มีความสามารถสูงในประเทศไทยจำเป็นต้องเสนอโครงการวิจัยต่างๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำนวนมากพอที่จะทำงานได้เต็มความสามารถ การจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้ เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้กลุ่มวิจัยขนาดใหญ่สามารถทำงานต่างๆ สอดคล้องกัน และสามารถหวังผลงานวิจัย ที่มีความหมายสูงทางด้านวิชาการ ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนการ การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น รวมทั้งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย และภาคการผลิตและบริการ นำไปสู่การปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ในภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงการทำงานวิจัยและพัฒนากับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง ในภาคการผลิตและบริการ หรือสังคม ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถ ในการวิจัยและพัฒนา และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
 
แนวคิดการจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor
 
 

>> เว็บไซต์ "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" <<